“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 3.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 11/04/2017 tarih ve 2016/295 E.-2017/268 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 19/10/2017 tarih ve 2017/791-2017/905 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 09.07.2015 başvuru tarihli 2015/08564 sayılı faydalı model belgesine konu buluşun, başvuru tarihinden çok önce kamuya sunulduğunu bu nedenle yenilik vasfının bulunmadığını, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılabilecek yeterlilikte açık ve tam olarak tanımlanmadığını ileri sürerek, davalıya ait faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili tarafından davacı adına tescilli TR 201204841 Y sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü için … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2016/38 E. sayılı davanın açıldığını, eldeki davanın da buna karşı kötü niyetli olarak açıldığını, müvekkilinin faydalı modelinin yeni ve sanayiye uygulanabilir olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk Derece Mahkemesince, dava konusu faydalı model ile korunan buluşun, trafiğin düzenlenmesi amacıyla geliştirilmiş, bir gövde ve bu gövde üzerinde konumlandırılmış trafik ışıkları içeren trafik lambası yapılanması ile ilgili olduğu, buluşun 2 istemden oluştuğu, bunlardan 1 no.lu istem konusu buluşun en geniş kapsamıyla tanımlandığı ana istem, 2 no.lu istemin ise bu isteme bağımlı istem olduğu, davalı adına kayıtlı faydalı modelin yeni ve sanayiye uygulanabilir olduğunun denetime elverişli rapor ile kanıtlandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Karara karşı davacı vekilince istinaf isteminde bulunulmuştur.

Yargıtay Kararı


Bölge Adliye Mahkemesince, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Dava, faydalı model belgesi hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. 551 sayılı KHK’nın 1. maddesine göre “bu KHK’nın amacı buluşlara patent ve faydalı model belgesi vererek korumaktır.” Yine 551 sayılı KHK’nın 154. maddesi uyarınca, “bu KHK’nın 156. madde hükmüne göre yeni ve 10. madde anlamında sanayiye uygulanan buluşlar faydalı model belgesi verilerek korunur.” Aynı KHK’nın 156. maddesinde de faydalı model belgesine konu buluşun yenilik koşulu açıklanmıştır. Anılan madde metinlerinden de anlaşılacağı üzere KHK’da faydalı modeller için patentlerden farklı olarak buluş basamağı koşulu getirilmemiş olmakla birlikte, faydalı model belgesi ile korunması gereken sınai hak konusunun öğretide ve Dairemiz kararlarında da açıklandığı üzere (basit bir çözümü içeren küçük/faydalı) buluş niteliğinde bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla, 551 sayılı KHK’nın 154 vd maddelerinde ifade edilen yenilik unsuru, aynı zamanda faydalı model korunması amacına uygun nitelikte bir küçük buluş vasfınına sahip olmalıdır.


Mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda, dava konusu faydalı model belgesinin sanayiye uygulanabilir olduğu hususunda Yargıtay denetimine elverişli bir tespit bulunmadığı gibi, raporda 1 nolu isteminin yeni olduğu açıklanmakla birlikte, az öncede ifade edildiği üzere bu yeniliğin 2012/12090 sayılı faydalı model belgesinde korunan istemler karşısında (küçük/faydalı) buluş niteliği vasfının bulunup bulunmadığı tartışılmamıştır.


Bu itibarla, bilirkişilerden söz konusu 1 nolu istemin 2012/12090 sayılı faydalı model belgesinde korunan istemler karşısında yenilik unsuruna sahip (küçük/faydalı) buluş niteliği bulunup bulunmadığı ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı hususlarında davacı tarafın ciddi itirazlarını da karşılar şekilde ek rapor alınarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı karar verilmesi doğru görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıdaki bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 13/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir