“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE
SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/10/2015 gün ve 2012/116 – 2015/184 sayılı kararı onayan Daire’nin 17/07/2017 gün ve 2016/581 – 2017/4128 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili davalının 02/02/2009 tarihinde “oyun hamuru” başlıklı ürün için patent başvurusunda bulunduğunu ve başvurunun TR 2009 000759 B sayı ile tescil edildiğini, söz konusu patentin yeni olmadığını, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığını, davalının patentine konu olan araştırma raporunun eksik ve hatalı olduğunu, davalı patenti ile aynı olan 30/03/2004 tarihli ve US 6,713,624 B1 sayılı patentin araştırma raporunda dikkate alınmadığını, bu durumda rapora olan güvenirliğin kalmadığını, davalının istemlerinin 1 nolu istemde açıklandığını, diğer istemlerin 1 nolu istemin içindekilerin birebir tekrarı olduğunu, davacı tarafından yapılan ürünün, davalı patentinden farklı olduğunu, davalı patentinin US 6,713,624 B1 sayılı patentten farklı olduğuna karar verilmesi halinde müvekkili ürünün de bu patentten farklı olduğuna karar verilmesi gerektiğini, zira US 6,713,624 B1 sayılı patentteki küçük farklılıkların müvekkili ürünü için de dikkate alınması gerektiğini ileri sürerek davalının TR 2009 00759 B sayılı patent belgesinin hükümsüzlüğü ile davalının söz konusu patenti ile müvekkili ürünlerinin farklı olduğunun tespitini ve davalının patentten doğan haklarını müvekkiline karşı kullanmaması yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.


Birleşen davada davacı vekili; davalı adına TPMK nezdinde tescilli 2009/00759B sayılı patentin 551 sayılı KHK hükümleri uyarınca koruma şartlarına haiz olmadığını ileri sürerek hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; müvekkiline ait patentin yeni ve tekniğinin bilinen durumunu aştığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre dava konusu TR 2009/00759 B numaralı patentin 1 ve 16 nolu bağımsız istemlerinin yeni olduğu ve söz konusu bağımsız istemlere bağlı olan 2-15 ve 17-29 sayılı istemlerin yeni olduğu, ancak patentin 1-29 sayılı istemlerinin buluş basamağına sahip olmadığı gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın kabulü ile davalı adına tescilli patentin hükümsüzlüğüne, TPMK sicilinden terkinine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen asıl ve birleşen davada davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 21/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir