“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 11/…/2016 tarih ve 2013/59 E. – 2016/228 K. sayılı kararın asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen …/07/2017 tarih ve 2017/607-2017/701 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili asıl davada, müvekkilinin önerisi ve hazırlığı ile davalı İstem … Tıbbi Cihaz ve San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi davalı … ile “Kateter Üretiminde Kullanılmak Üzere Polimer Kaplamalar Geliştirme” konusunda proje geliştirildiğini, projenin tamamlanması için maddi destek almak üzere T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Tezleri Destek Programına başvuru için gerekli tüm evrakların ve proje planının müvekkilince tamamlanarak davalı şirkete elden ve şirket yetkilisine mail gönderisi ile teslim edildiğini, bu süreçte davalılardan … tarafından, diğer davalılar ile aynı projenin, “Kateter Üretiminde Kullanılmak Üzer…-Mikrobiyal ve Hisrofilik Polimer Kaplamalar Geliştirilmesi” şeklinde ismi değiştirilerek Bakanlığa sunulduğunun müvekkilince tespit edildiğini ileri sürerek, … projesi “Kateter Üretiminde Kullanılmak Üzere Anti-Mikrobiyal ve Hisrofilik Polimer Kaplamalar Geliştirilmesi” isimli projenin, müvekkiline ait “Kateter Üretiminde Kullanılmak Üzere Polimer Kaplamalar Geliştirme” projesi ile aynı olduğunun, tazminat hakları saklı tutularak, 554 sayılı KHK’nın 49. maddesi gereği tespitini talep ve dava etmiş, 02.04.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile ayrıca hakların müvekkili adına devrini ve buluş sahibi olduğu iddiasında bulunan …’in davaya dahilini istemiştir.


Davacı vekili birleşen davada, asıl dosya davalısı şirketin hak sahibi, davalı …’in ise buluş sahibi olarak göründüğü 2012/14643 sayılı patent başvurusunun, müvekkilince hazırlanan proje esas alınarak oluşturulduğunu, söz konusu projenin gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu ileri sürerek, söz konusu patentin gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunun tespiti ile müvekkiline devrini istemiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davada davalılar davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, iddia, savunma ve bilirkişi raporu doğrultusunda, sadece sanayideki bir teknik problemin tespitini içeren…dokümanlarının buluş niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, davacı tarafından hazırlandığı iddia edilen proje dokümanında proje ile ulaşılması arzulanan hedeflerin belirlendiği ve teknik problemlerin ortaya konulduğu ancak ortaya konulan teknik problemlere çözüm getiren tekniğin henüz ortaya koyulmamış olduğu, davacı projesinin uyuşmazlık konusu patentin ana isteminde yer alan hiç bir unsuru içermediği, proje ile patent başvurusuna konu buluşun ele aldıkları konuların da farklı olduğu, bir an için patent başvurusuna konu buluşun davacı tarafından hazırlandığı iddia edilen proje dokümanından ortaya çıktığı kabul edilse dahi, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerde, davacının söz konusu buluşun tamamlanması sürecindeki araştırma ve deneylere katkı sağlayıp, katkıda bulunduğunu gösteren bir delil bulunmadığından davacının buluş sahibi olarak kabul edilemeyeceği, davacı tarafından hazırlandığı iddia edilen projeyle, davalılar tarafından ….’e sunulmuş projelerin küçük farklılar dışında aynı olduğu ancak, davacıya ait olduğu iddia edilen projeden daha önce davalı şirketçe aynı konu üzerinde çalışmalar yapıldığı ve aynı hususta 22.05.2007 tarihinde …’a başvuruda bulunduğu, bahsi geçen bu proje ile davacıya ait olduğu iddia edilen projenin aynı teknik üzerinde durduğu, ayrıca dosya kapsamında davalılarca hazırlandığı ve davacıya iletildiği iddia edilen bir… başvuru taslağının bulunduğu, davacıya ait olduğu iddia edilen proje dokümanının özet, projenin amacı, gerekçesi, hedefi kısmında sunulan bilgilerin aynı ifadelerle ve cümlelerle, davalının K…. başlangıç destek projesi dokümanında da yer aldığı, dolayısıyla, davacıya ait olduğu iddia edilen proje dokümanı hazırlanırken, davalının…. başlangıç destek projesi dokümanındaki bilgilerin aynen kullanıldığı, bu bilgilerin … destek başvuruları için istenilen içerik ve formata uygun şekilde düzenlenerek San-Tez proje dokümanının hazırlandığı, davacının çalışmasının kendisine davalılarca iletildiği ileri sürülen taslaktan ayrı ve bağımsız bir çalışma sayılamayacağı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/B-a maddesi kapsamında sahibinin hususiyetini taşıyan fikir veya sanat eseri niteliğini taşımadığı gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir.


Karara karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.


İstinaf mahkemesince yapılan yargılama sonucunda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 57,40 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/02/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir