“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 22/02/2017 tarih ve 2015/484 E. – 2017/67 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 02/06/2017 tarih ve 2017/489-2017/545 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 08.06.2011 başvuru tarihli TR 2011 05613 B sayılı “Bir Akıllı Tahta” başlıklı incelemesiz patente sahip olduğunu, patent konusunun müvekkili ve dava dışı Vestel firması tarafından uzun süredir ticaretinin yapıldığını, ayrıca Türk Patent tarafından hazırlanan araştırma raporunda tespit edilen dokümanlar karşısında incelemesiz patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerine sahip olmadığını ileri sürerek, davalının patentinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, davacı yanın işbu davayı ikame etmekte hukuki yararı bulunmadığını ve müvekkiline ait patentinin yenilik ve buluş basamağı kriterlerine sahip olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince iddia, savunma ve bilirkişi raporuna göre, davacı tarafından sunulan US2009237376 sayılı patent dokümanının, dava konusu patentin tüm istemleri itibariyle yeniliğini ortadan kaldırdığı, dolayısıyla davalı adına tescilli TR 2011 05613 B sayılı incelemesiz patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerine sahip olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına tescilli TR 2011/-05613 B sayılı incelemesiz patentin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.


Karara karşı davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Yargıtay Kararı


İstinaf Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, 551 sayılı KHK.’nın 137/4. maddesi uyarınca, somut uyuşmazlıkta üçüncü kişi davacı tarafından açılan patent hükümsüzlüğü davasının, patent belgesi sahibi olan davalı Bakanlığın ikametgahı yeri bulunan … mahkemelerinde açılmasında usul ve yasaya aykırı bir durumun olmadığı, davalı adına tescilli TR 2011 05613 B sayılı incelemesiz patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerine sahip bulunmadığının, mahkemece usulüne uygun şekilde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edildiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, 04/02/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir