“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 18/01/2017 tarih ve 2015/124 E. – 2017/9 K. sayılı kararın asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince verilen 27/04/2017 tarih ve 2017/409-2017/395 sayılı kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, duruşma için belirlenen 05.03.2019 günü hazır bulunan davacı – karşı davalı vekili Av…. ile davalı – karşı davacı vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı- karşı davada davalı vekili, müvekkilinin Türkiye’de yollara döşenen elektrikli ledli yol butonlarının tasarımcısı ve üreticisi olduğunu, TR 2010 00564 sayılı tasarım tescil ve … B sayılı incelemesiz patent belgelerine sahip bulunduğunu, davalının müvekkiline ait ürünü hukuka aykırı olarak kullandığını, bu kullanıma son verilmesinin ihtar edilmesine rağmen ihtara cevap verilmediğini, davalının ürünün kendi adına tescili için faydalı model başvurusunda bulunduğunu, anılan başvuruya itiraz edildiğini ileri sürerek, asıl davada davalının müvekkilinin tasarım hakkına tecavüz ve patent hakkına tecavüz oluşturan eylemlerinin tespitini, önlenmesini, giderilmesini, 25.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminatın faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı- karşı davada davacı vekili, dava konusu 2010 00564 tescil numaralı tasarımın süresinde yenilenmediğini, tescil şartlarını taşımadığını, … sayılı incelemesiz patentin patent verilebilirlik şartlarını haiz olmadığını savunarak, asıl davanın reddini istemiş, karşı davada ise, davacı-karşı davalı adına tescilli tasarım tescil belgesi ile incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, dava konusu endüstriyel tasarım belgesinin dava tarihinde geçerlilik süresinin dolduğu, başvuru tarihi itibariyle yenilik ve ayırt edicilik niteliğine de sahip olmadığı, incelemesiz patent belgesinin de yenilik niteliğine ve buluş basamağına sahip olmadığı, ayrıca herhangi bir tecavüz veya ihlal durumunun da bulunmadığı gerekçesiyle; asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne, dava konusu… B sayılı incelemesiz patent ile 2010/00564 sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin ayrı ayrı hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Karara karşı, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Yargıtay Kararı


… Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; HMK’nın 353/1-b.1. maddesi uyarınca, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesinin kararı, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince temyiz edilmiştir.


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı – karşı davada davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davacı – karşı davada davalıdan alınıp asıl davada davalı – karşı davada davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 57,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacı – karşı davada davalıdan alınmasına, 07/03/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir