“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 21/05/2015 gün ve 2012/126 – 2015/98 sayılı kararı onayan Dairenin 06/03/2017 gün ve 2015/12932 – 2017/1274 sayılı kararı aleyhinde asıl davanın davalısı, birleşen davanın davacısı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-birleşen davada davalı vekili, davalı adına TR … numara ile tescilli incelemeli patentin Avrupa’da ve …’de daha önceden tescilli olduğunu, yenilik vasfını taşımadığını, patent verilebilirlik şartlarının bulunmadığını, ilgili olduğu teknik alanda sanayiye uygulanabilirliliğini mümkün kılacak yeterlilikte açık ve tam olarak tanımlanmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davanın ise reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-birleşen davada davacı vekili, müvekkiline ait patente konu edilen buluşun 551 KHK kapsamında tescil edilebilirlik koşullarının tamamını taşıdığını savunarak asıl davanın reddini istemiş, birleşen davada, davalı tarafın üretimini müvekkiline ait tescilli patente konu olan buluşla gerçekleştirdiğini ileri sürerek müvekkiline ait TR 2004 00440 B numaralı patentten … haklara davalı tarafından tecavüz edildiğinin tespiti ile men’ini, tecavüzün giderilmesini, şimdilik 100.000 TL maddi, 500.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, asıl davanın kabulü ile davalı adına tescilli incelemeli patentin hükümsüzlüğüne, hükümsüzlük geriye doğru etkili olduğundan birleşen davanın reddine dair verilen kararın asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Asıl davanın davalısı, birleşen davanın davacısı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.


1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, 551 sayılı KHK 83. maddesi uyarınca patentten … koruma kapsamının istem veya istemler ile belirlenmesine, istem veya istemlerin tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanacak olmasına, ancak patent kapsamının tespitinde istem ve istemlerin buluşu yapan tarafından düşünülen ve fakat istem ve istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde yorumlanamayacak olmasına, bu durumun aynı KHK’nın 129. maddesi uyarınca hükümsüzlük nedeni oluşturmasına göre asıl davanın davalısı- birleşen davanın davacısı vekilinin, HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


2- Ancak, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/3. maddesinde manevi tazminat taleplerinin tamamının reddedilmesi durumunda avukatlık ücretinin Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacağı düzenlenmiştir. Birleşen davada, davacı vekili 500.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep etmiş olup, mahkemece manevi tazminat istemi tümüyle reddedildiğine göre, birleşen davada davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmolunması gerekirken reddedilen manevi tazminat miktarı üzerinden nispi vekalet ücretine hükmolunması doğru olmamış, birleşen davanın davacısı vekilinin birleşen davada, bu yöne ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 06.03.2017 gün 2015/12932 Esas- 2017/1274 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak hükmün birleşen davanın davacısı yararına düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davanın davalısı- birleşen davanın davacısı vekilinin sair karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, birleşen davanın davacısı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 06.03.2017 gün, 2015/12932 Esas- 2017/1274 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak mahkeme hükmünün 3. paragrafındaki “33.400,00 TL” ibaresinin karardan çıkartılmasına ve yerine “2.200 TL” ibaresinin konulmasına, kararın düzeltilmiş bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen asıl davanın davalısından alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 11/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir