“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/12/2014 gün ve 2013/33-2014/152 sayılı kararı onayan Daire’nin 16/01/2017 gün ve 2015/12383-2017/269 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalı …. ve …. Sist. Kol. Şti. adına tescilli 2011/00801 sayılı incelemesiz patente konu buluşun müvekkili …’e ait olduğunu ve buluşun müvekkili şirket tarafından 2007 yılından itibaren üretilip satılan makinelerde kullanıldığını, ayrıca müvekkili tarafından daha da geliştirilmiş hali için 2011/03427 sayılı incelemeli patent başvurusu yapıldığını, diğer davalının patenti lisans sözleşmesi gereğince kullandığını, davalı şirketlerin birbirleri ile işbirliği yaptığını, müvekkiline ait buluşun davalılarca kullanılmasının haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek müvekkilinin gerçek hak sahibi olduğunun tespitine, 2011/00801 sayılı patent tescilinin hükümsüzlüğüne, bunun mümkün olmaması halinde dava konusu başvurunun müvekkili şirkete devrine, haksız rekabetin tespit edilip önlenmesi ile ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı …’in haksız rekabet ve patentin gaspı nedeniyle devir taleplerinin reddine, davacı …. Teknoloji A.Ş.’nin açmış olduğu gasp ve hükümsüzlük davalarının husumet nedeniyle reddine, 2011/00801 sayılı …. ve…. Sist. Kol. Şti. ait incelemesiz patentin yenilik özelliği bulunmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davalılar vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalılar vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dava, patent hükümsüzlüğüne ilişkindir. 551 sayılı KHK’nin 83. maddesi uyarınca koruma kapsamı istem veya istemlerle belirlenir ve istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır. Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyetinin kök raporunda dava konusu 2011/00801 sayılı patent ile davacılardan …. tarafından daha sonra başvurusu yapılan 2011/03427 sayılı patentin istemleri karşılaştırılarak davalı patentindeki istemlerin davacı patentindeki istemler kapsamında kaldığı, ek raporda da davacının 2007 yılında Hindistan’a ihraç ettiği makinenin davacı adına başvurusu yapılan 2011/03427 sayılı patente göre üretildiği belirtilmiştir. Ancak, bizzat davacılar tarafından kendi başvurularına konu 2011/03427 sayılı patentin, dava konusu patentten daha geliştirilmiş olduğu, davacının 2007 yılında ürettiği üründeki sistemi geliştirmek için yoğun yatırımlar ve ar-ge çalışmaları yapıp son halini verdikten sonra 2011 yılında patent müracaatı yapıldığı ifade edilmiştir. Bu durumda, mahkemece 551 sayılı KHK’nin 83. maddesi gereğince istemlerin yorumlanması aynı zamanda teknik ve özel nitelikli bilgiyi gerektirdiği de gözetilerek, patent uzmanı bir bilirkişinin de yer aldığı yeni bir bilirkişi heyetinden, davacı tarafından 2007 yılında … dışına ihraç edilen ürün ile hükümsüzlüğü istenen dava konusu 2011/00801 sayılı patentin istemlerinin 551 sayılı HKH 83. maddesi hükmü uyarınca karşılaştırılmak suretiyle hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı hususunda Yargıtay denetimine elverişli bir rapor alınıp ulaşılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken denetime elverişli olmayan bilirkişi raporu benimsenmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, davalılar vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 16.01.2017 tarih ve 2015/12383 Esas, 2017/269 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak kararın davalılar yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen sair karar düzeltme itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 16.01.2017 tarih ve 2015/12383 Esas, 2017/269 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir