“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 15/09/2015 tarih ve 2014/74-2015/213 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin Kore’de imal edilen, “… çöküntü kırıklarının tedavisi için balon kateter seti” ürününü Türkiye’de satışını yapmak üzere ithal etmek istediğini ileri sürerek, söz konusu ürünün satışının yapılmasının, Türkiye’de davalı şirket adına tescilli olan 2007/04456, 2008/03207, 2007/06185 ve 2008/02953 numaralı patent hakkına tecavüz teşkil etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının ürününün müvekkilinin patent haklarına tecavüz ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre, davaya konu … Şirketi tarafından üretilmiş olan “…” markalı ürünün davalıya ait … … numaralı patentin koruma kapsamı içerisine girmediği ve bu nedenle tecavüz teşkil etmediği, bozma öncesi diğer patentlere ilişkin verilen hükmünse kesinleştiği gerekçesiyle davanın kabulü ile dava konusu ürünün davalıya ait … numaralı patentin koruma kapsamı içerisine girmediğinden patent tecavüzü teşkil etmediğinin tespitine, bozma ilamı dışında kalan diğer patentlere ilişkin hüküm kesinleştiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Davalı vekili bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesinde, davacı tarafça ithal konusu olan uyuşmazlık konusu ürünün müvekkili adına tescilli patentte korunan istemler ile eşdeğer olduğunu ve raporda bu hususun dikkate alınmadığını ileri sürmüştür. Bu durumda, 551 sayılı KHK 83/5. maddesi kapsamında davalı vekilince ileri sürülen eşdeğerlik unsuruna ilişkin yapılan ciddi itiraz karşılanmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 05/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir