“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/…/2014 gün ve 2014/537-2014/798 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/02/2016 gün ve 2015/6619-2016/1151 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının … sözcük ve “kavisli yol üzerinde aks beraberinde üç harf şekli” tanınmış markasının sahibi olduğunu, davalının aynı emtialarda … sözcük + “kavisli yol üzerinde aks beraberinde üç harf şekil”markasını adına tescil ettirdiğini, yine davacının incelemeli patent belgesi altında koruma gören ve patent belgesine ekli istemlerde yer alan buluş konusu sistemi çalıştıran parçaları davalının 551 sayılı KHK 72/… ve 136. maddeleri anlamında patent sahibi davacının izni olmaksızın elinde bulundurduğunu veya uygulamaya koymak suretiyle kullandığını, bu durumun davacının patentten … haklarına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalı markasının 556 sayılı KHK’nin 7/1,8/1-b,8/4 ve 42/1-a, b maddeleri gereğince hükümsüzlüğüne, davalının, davacının Türkiye dahil dünya çapında tescilli ve tanınmış markasını iltibas yaratacak şekilde taklit ederek tescili ve kullanması nedeniyle oluşan 556 sayılı KHK’nin 61/a, b, c maddeleri anlamında tescilli ve tanınmış markaya tecavüzü ve müvekkilinin ….02.1998 tarih ve TR 1555 02074 B nolu incelemeli patent belgesine bağlanmış “hava süspansiyonlu taşıt aksları için aks kaldırma aygıtı” adlı buluş konusu sistemi çalıştıran parçaların haksız ve izinsiz şekilde ticari amaçla kullanması ve piyasaya sürmesi nedeniyle 551 sayılı KHK’nin 73,136,137 vd maddeleri anlamında tescilli patentten … haklarına tecavüz ve …’nin 56 ve 57. maddeleri anlamında … haksız rekabetin hükmen tespiti, önlenmesi ve neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davacının hükümsüzlük talebinin reddine, davacı adına tescilli TR 1999 02074 B nolu incelemeli “Hava süspansiyonlu taşıt aksları için aks kaldırma aygıtı” adlı patentin 1,4,9,11,18 nolu istemlere davalı tarafça haksız tecavüz olduğunun tespiti ile bu haksız tecavüzün durdurulmasına, tecavüz konusu bu ürünlerin üretiminde doğrudan kullanılan araçlara el konulmasına, el konulan ürünler üzerindeki işaretlerin silinmesine, silinmesi mümkün değilse imhasına, davalı adına 2002/07384 nolu tescilli “… sözcük + “kavisli yol üzerinde aks beraberinde üç harf şekil” markasının davacı adına tescili … sözcük + kavisli yol üzerinde aks beraberinde üç harf şekli” markasına haksız tecavüzünün tespitine, önlenmesine, davalı adına kayıtlı bu markayı taşıyan ürünlere üretmeye yarayan araç cihaz makina gibi vasıtalara el konulmasına, el konulan ürünlerin ve araçların üzerinde anılan marka ve işaretlerin silinmesine, silinmesi mümkün değilse imhasına, hükmün ilanına dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen aşağıdaki bent dışında kalan sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


…- Dava, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü, davacının patent ve marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni, sonuçlarının ortadan kaldırılması, hükmün ilanı istemlerine ilişkin olup mahkemece, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü talebinin reddine, patent ve marka hakkına dayalı olarak ileri sürülen taleplerin kabulüne karar verilmiştir. Ancak, davalının dava konusu markasını tescilli olduğu şeklin bütününden farklı ve kötüniyetli olarak davacı markasındaki gibi sadece kavisli yol üzerinde aks ve üç harf şekliyle kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu iddiası kabul edilebilirse de davalı adına tescilli 2002/07384 nolu markasının hükümsüzlüğü talebi reddedilmiş olup, davalının markasını tescilli bulunduğu şekliye kullanımı haksız olarak nitelendirilmez. Bu nedenle, usulüne göre tescil edilmiş bir markanın kullanılması bu marka ile iltibas oluşturabilecek tescilli markalar yönünden tecavüz oluşturmayacağından mahkemece davalı adına 2002/07384 nolu tescilli “… sözcük + kavisli yol üzerinde aks beraberinde üç harf şekil” markasının davacı adına tescili “… sözcük + kavisli yol üzerinde aks beraberinde üç harf şekli” markasına haksız tecavüzünün tespiti, önlenmesi, davalı adına kayıtlı bu markayı taşıyan ürünlere üretmeye yarayan araç cihaz makina gibi vasıtalara el konulması, el konulan ürünlerin ve araçların üzerinde anılan marka ve işaretlerin silinmesi, silinmesi mümkün değilse imhası yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün bozulması gerektiğinden davalı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulüyle Dairemizin 08/02/2016 tarihli 2015/6619 Esas 2016/1151 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yukarıda anılan gerekçeyle mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin sair karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince reddine, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 08/02/2016 tarihli 2015/6619 Esas 2016/1151 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde temyiz edene iadesine, 22/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir