“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/11/2015 tarih ve 2014/164-2015/205 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili; davalı adına tescilli 2012/11155 numaralı faydalı modelin müvekkilinin patenti karşısında yeni olmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli faydalı mdel belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia  ve Görüşleri


Davalı vekili; müvekkiline ait faydalı model istemleriyle davacıya ait patentin istemlerinin farklı olduğunu, müvekkilinin faydalı modelinin yeni olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı adına kayıtlı 2012/11155 numaralı faydalı model başvurusunun 2013 yılı yıllık ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılındığı, geçersizlik ilanının 23/06/2014 tarihli Resmi Patent Bülteni’nde yayınlandığı ve ilan tarihinden itibaren 6 aylık süreç içerisinde başvuru sahibince yıllık ücretin ödenmemesine ilişkin olarak mücbir sebep talebinde bulunulduğu, fakat mücbir sebep olarak öne sürmüş olduğu nedenlerin mücbir sebep olarak kabul edilmediğinin tespit edildiği ve faydalı modelin 01/10/2013 tarihinden itibaren geçersiz kılınarak işlemden kaldırıldığı, geçersizlik kararının ilan tarihinden itibaren 6 aylık başvuru içerisinde mücbir sebep talebiyle yenileme imkanı bulunduğundan ve davanın mücbir sebep süresi içinde açıldığından davacının dava açmakta hukuki menfaati bulunduğu, ayrıca faydalı modelin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 numaralı istemlerin yeni olmadığının ve 7 numaralı istemin ise yeni olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir