“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …( ) 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … (…) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/03/2016 tarih ve 2012/55-2016/71 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı – karşı davalılar vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı karşı davalılar vekili asıl davada, müvekkilinin, TR 2004/… T4 numarası ile patent belgesine bağlanan “… Çikolata Parçaları Üretme Yöntemi ve Aleti’’ isimli buluşun sahibi olduğunu, davalılardan … Gıda’nın müvekkiline ait buluşun aynısını başka bir makineye uygulamak suretiyle kıvrık çikolata ürettiğini, diğer davalılarınsa üretilen bu ürünleri mağazalarında satışa sunduğunu, davalıların bu eylemlerin patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet niteliğinde olduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin ve tecavüzün tespiti ile önlenmesini, tecavüzlü ürünlerin üretildiği makineler ve bu ürünler ile ilgili basılı evrak, fatura ve benzeri ticari belgelerin ve tanıtım vasıtalarının silinmesini veya imha edilmesini, 551 sayılı KHK’nın 137. ve 138. maddelerine istinaden belirlenecek 20.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminat ile aynı KHK’nın 140. maddesine istinaden belirlenecek 3.000 TL yoksun kalınan kazancın davalılardan tahsilini ve kararın ilanını talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı karşı davacı vekili, karşı davada, davacı karşı davalı tarafa ait patent belgesi kapsamında yer alan istemlerin tamamının yenilik ve tekniğinin bilinen durumunu aşma koşulunu taşımadığını ileri sürerek, davacı tarafa ait patent belgesinin hükümsüz kılınmasını talep etmiş, asıl davada ise, davacılara ait patent belgesiyle istemleri ve sınırları belirlenen makineyle müvekkiline ait makinenin farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Asıl davada davalı konumunda bulunan diğer davalılar davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve benimsenen 24.02.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, davalıya ait makinenin, davacıya ait patent belgesiyle istemleri ve sınırları belirlenen makineye benzer olmadığı bu nedenle patent hakkına tecavüzden söz edilemeyeceği gerekçesiyle asıl davanın reddine, davacıya ait patent belgesinde yer alan 1,2,3,4,5 ve 6 nolu istemlerin yenilik niteliğinde olduğu ancak tekniğin bilinen durumunu aşacak bir buluş içermedikleri bu nedenle patent belgesiyle korunmalarının mümkün olmadığı, 7 nolu istemin ise hem yenilik hem de tekniğin bilinen durumunu aştığı için patente konu edilebileceği gerekçesiyle karşı davanın kısmen kabulüne, davacıya ait patent belgesinin 1,2,3,4,5 ve 6 nolu istemler bakımından kısmen hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Kararı, davacı karşı davalılar vekili temyiz etmiştir.


Asıl dava, patent hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi ve maddi ve manevi tazminatın tahsili, karşı dava davacıya ait patentin hükümsüz kılınması istemine ilişkindir. Mahkemece, asıl davanın reddine, karşı davanın ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Uyuşmazlığın niteliği itibariyle çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden HMK’nun 266 vd. maddeleri uyarınca bilirkişi görüşü alınması gerekir. Nitekim, mahkemece de bu husus kabul edilerek, bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.


Mahkemece alınan 21.05.2013 tarihli raporda, hükümsüz kılınması talep edilen dava konusu patentin 6 numaralı isteminin yenilik ve buluş basamağı vasfını taşımadığı bu nedenle hükümsüz kılınması gerektiği ve davalı … Gıda A.Ş’ye ait makinanın davacı patentinin ilk 6 istemine tecavüz eder nitelikte olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Makine Mühendisi Patent vekili … tarafından düzenlenen kök ve ek raporlarda, davacıya ait patentte bulunan tüm istemlerin yeni ve buluş basamağı niteliğine sahip olduğu bu nedenle hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı, davalı … Gıda A.Ş’ye ait makinanın davacı patentine tecavüz etmediği mütalaa edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan 24.02.2015 tarihli raporda ise, hükümsüzlük hususunda ilk iki raporla çelişecek şekilde, davacıya ait patente bulunan ilk 6 istemin yeni olduğu ancak buluş basamağı niteliğine sahip olmadığı belirtilerek patentin anılan istemler bakımından hükümsüz kılınması gerektiği bildirilmiş, asıl dava bakımından ise ilk rapor ile çelişecek şekilde patent hakkına tecavüzün söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece, 24.02.2015 tarihli rapor benimsenmek suretiyle hüküm tesisi yoluna gidilmişse de, yukarıda yapılan özetten de görüleceği üzere önceki bilirkişi raporlarında asıl ve karşı davalar bakımından çelişki giderilmediği gibi farklı sonuçlara ulaşırken ilk iki raporda açıklanan görüşlere neden itibar edilmediğide açıklanmamıştır. Bu durumda, 24.02.2015 tarihli bilirkişi raporu da hüküm vermeye elverişli görülmediğinden mahkemece patent vekili ve patentin koruma altına aldığı buluş konusunda uzman kişilerden oluşan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporu hükme esas teşkil ettirilmek suretiyle hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı karşı davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün davacı karşı davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 25/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir