“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/…/2015 tarih ve 2014/161-2015/162 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici …/…. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli “Temaslı Temassız, Kredi Kartlı, Dokunmatik veya Tuşlu, Klavyeli Yazar Kasa” başlıklı 2010/5102 yevmiye numaralı faydalı modelin yeni olmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davalı ürününün yeni ve farklı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, uyulan bozma ilamı, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalıya ait dava konusu faydalı modelin başvuru tarihi itibariyle yeni olduğu ve faydalı model olarak tescil edilmesi için gerekli olan şartları taşıdığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Dava, 551 sayılı KHK’nın 165 ve ilgili maddeleri uyarınca açılmış olan faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada dava konusu faydalı modelin yeni olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, mahkemece uyulan Dairemizin bozma ilamında, dava konusu faydalı model belgesinin yeni olmadığı, daha önce kullanıldığı belirtilerek, bilirkişi raporuna itiraz edildiği, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde dava konusu faydalı modelin yeni olmadığını gösteren patentlere yer verildiği anlaşıldığından, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde gösterilen diğer patent ve deliller toplanıp, dava konusu faydalı modelin tescil şartlarının bulunup bulunmadığının tespiti için davacı itirazlarını da karşılar şekilde bilirkişi incelemesi yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden bahisle karar bozulmuş olup, buna rağmen bozma sonrası alınan bilirkişi raporu ve ek raporunda bu hususların değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, aralarında patent uzmanı bir bilirkişinin de olduğu bilirkişi heyetinden rapor alınıp, bozma ilamında işaret edilen davacının bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde belirttiği ve aşamalarda tekrar ettiği dayanak patentler incelenerek bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, …/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir