“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … … 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/05/2015 tarih ve 2014/157-2015/59 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı … adına tescilli ve diğer davalıya lisans hakkı verilen patent ve faydalı modellerin yenilik ve buluş basamağı ile sanayiye uygulanabilirlik unsurlarını taşımadıklarını ileri sürerek, 2006/02931 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre dava konusu faydalı model belgesinin yeniliğini muhafaza etmekte olduğu, faydalı modelin tarifnamesinin gaz akışı yönü ve orifis oluşturulması hususları göz önünde bulundurulduğunda teknikte uzman bir kişinin buluşu uygulamaya koymasına imkan verecek yeterli açıklıkta olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, faydalı modelin hükümsüzlüğüne ilişkindir.

Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyetinin 30.03.2015 tarihli raporunda uyuşmazlık konusu faydalı model belgesinin tarifname itibariyle teknikte uzman bir kişi tarafından uygulamaya koymaya imkan verecek yeterlilikte olmadığı belirtildiği halde hükümsüzlük davanın reddine karar verilmesi çelişkili olmuştur.

Bu durumda, uyuşmazlıkta 551 sayılı KHK’nın 165/1-b hükmü değerlendirilmeksizin yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmediğinden hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir