“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/12/2014 tarih ve 2013/33-2014/152 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incele … ve … Bilişim Sist. Kol. Şti. adına tescilli 2011/00801 sayılı incelemesiz patente konu buluşun müvekkili …’e ait olduğunu ve buluşun müvekkili şirket tarafından 2007 yılından itibaren üretilip satılan makinelerde kullanıldığını, ayrıca müvekkili tarafından aynı buluş için 2011/03427 sayılı incelemeli patent başvurusu yapıldığını, diğer davalının patenti lisans sözleşmesi gereğince kullandığını ve her iki davalı şirketin birbirleri ile işbirliği yaptığını, ayrıca müvekkiline ait buluşun davalılarca kullanılmasının haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek müvekkilinin gerçek hak sahibi olduğunun tespitine, 2011/00801 sayılı patent tescilinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, bunun mümkün olmaması halinde dava konusu başvurunun müvekkili şirkete devrine ve haksız rekabetin tespit edilip önlenmesi ile ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili; müvekkiline ait patent başvurusunun davacının başvurusundan önce olduğunu, buluşun gerçek hak sahipliğinin müvekkili şirkete ait olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirket tarafından 2007 yılında üretilen makinenin buluşa konu olan özellikleri taşıdığı ve buluşun çalışmasını sağlayan yazılımın oluşturuluş tarihinin teknik olarak belirlendiği, bu haliyle 2011/00801 sayılı incelemesiz patent konusu buluşun davacı … tarafından 2007 yılında geliştirildiğinin anlaşıldığı ve bu durumda patentin yenilikten yoksun olduğu, davacı şirketin davacı …’e ait 2011/03427 sayılı patent başvurusuna konu edilen buluşta buluş sahibi olarak gösterilmediği için üretici sıfatı ile gasp ve hükümsüzlük davası açamayacağı, ayrıca dava konusu edilen patentin yenilik özelliği
bulunmadığı ve geçerli bir patent olmadığından gasptan da söz edilemeyeceği ve buna bağlı olarak da patentin devrine ilişkin talebin de reddi gerektiği, davacının davalının eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle davacı …’in haksız rekabet ve patentin gaspı nedeniyle devir taleplerinin reddine, davacı … Teknoloji A.Ş’nin açmış olduğu gasp ve hükümsüzlük davalarının husumet nedeniyle reddine ve 2011/00801 sayılı … ve … Bilişim Sist. Kol. Şti. ait incelemesiz patentin yenilik özelliği bulunmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir