“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Katlanabilir cam sistemlerine perde takılması patenti ile davalının faydalı modelinde yer alan buluş ile benzerlik iddiası dava konusu yapılmıştır.


Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/10/2014 tarih ve2012/121-2014/539 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin katlanabilir cam sistemlerine perde takılabilmesine olanak sağlayan TR 200900990 B numaralı incelemeli patent sahibi olduğunu, davalının 2009/09488 sayılı faydalı model belgesinin müvekkilinin patent belgesinde yer alan buluş ile aynı esasları içerdiğini ve yeni olmadığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davalı adına kayıtlı 2009/09488 nolu faydalı model belgesinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalıya ait TR 200909488 numaralı Y sayılı faydalı model belgesine konu olan buluşun perdeli katlanabilir cam sistemleri ile ilgili olduğu 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6. maddesi uyarınca davalıya ait faydalı modelin faydalı model verilemeyecek konular arasında yer almadığı buluş konusunun ilgili teknik alandaki bir uzmana onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte açık ve tam olarak tanımladığı ve usuller ile bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler ile ilgili olmadığı anlaşılmış olup dava konusu faydalı modele konu ürünlerin hali hazırda üretiminin yapıldığı ve faydalı modelin sanayiye uygulanabilir olduğu, davacıya ait TR 200900990 B numaralı incelemeli patent belgesine dair buluşun çeşitli yapılanmaları ile 2007 yılından beri kullanılmakta olduğu, davalı tarafa ait TR 2009/09488 Y nolu faydalı model belgesinin Kanun Hükmünde Kararname’nin 156. maddesine göre davacıya ait TR 200900990 B nolu patent belgesi dikkate alındığında yeni olmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne, davalıya ait 2009/09488 numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlık konusu faydalı modelin dosyaya sunulan ve bilirkişi raporunda değerlendirilen 2008/06847 sayılı faydalı model belgesi karşısında yeni olmadığının belirlenmiş bulunmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 23/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir