“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/03/2013 gün ve 2005/393-2013/154 sayılı kararı bozan Daire’nin 12/05/2014 gün ve 2014/4239-2014/9008 sayılı kararı aleyhinde bir kısım dosyalarda davalı… Otomotiv Ltd. Şti. vekili ile bir kısım dosyalarda davalı, bir kısım dosyalarda davacılar … ve … Damper ve Dingil San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, müvekkili buluşunun 551 sayılı KHK kapsamında tescil edildiğini, davalının bu sistemi müvekkili patentine tecavüz ederek kullandığını ve müvekkili aleyhine patentin hükümsüzlüğü istemli dava açtığını ileri sürerek tecavüzün tespiti ve meni ile 25.000 TL manevi, 551 sayılı KHK’nın 140. maddesinin b bendi uyarınca 5.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı vekili, davacının yenilik vasfı ve patent olarak tescil edilebilirlik özelliği bulunmayan, yıllardır başkaları tarafından üretilen incelemesiz patent belgesi ile müvekkili ürününün farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Birleşen 2005/176 Esas sayılı dosyada davacı vekili, davalının 21.04.2000 tarihli başvurusu ile aldığı 2000-01094 B sayılı incelemesiz patent tescil belgesinin bir çok firma tarafından uzun süredir kullanılan, halka mal olmuş, patent verilebilirlik kriterlerine sahip
olmayan bir ürüne ilişkin olduğunu, bu patente dayalı olarak müvekkili aleyhine tespit yaptırdığını ileri sürerek anılan patent belgesinin hükümsüzlüğü ile müvekkili fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.


Birleşen 2005/176 Esas sayılı dosyada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.


Birleşen 2005/177 Esas sayılı dosyada davacı vekili, davalının 21.04.2000 tarihli başvurusu ile aldığı 01094 B sayılı incelemesiz patent tescil belgesinin bir çok firma tarafından uzun süredir kullanılan, halka mal olmuş, patent verilebilirlik kriterlerine sahip olmayan bir ürüne ilişkin olduğunu, bu patente dayalı olarak müvekkili aleyhine tespit yaptırdığını ileri sürerek anılan patent belgesinin hükümsüzlüğü ile müvekkili fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.


Birleşen 2005/177 Esas sayılı dosyada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Birleşen 2005/394 Esas sayılı dosyada davacı vekili, müvekkili buluşunun 21.04.2000 tarihinde 551 sayılı KHK kapsamında tescil edildiğini, tespit dosyası ile davalının bu sistemi müvekkili patentine tecavüz ederek kullandığının anlaşıldığını ve müvekkili aleyhine patentin hükümsüzlüğü istemli dava açtığını ileri sürerek tecavüzün tespiti ile meni ile 25.000 TL manevi, 5.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davacı vekili ıslah dilekçesi ile toplam maddi tazminat taleplerini 13.045,54 TL’ye çıkartmıştır.


Birleşen 2005/394 Esas sayılı dosyada davalı vekili, davacının yenilik vasfı bulunmayan, yıllardır başkaları tarafından üretilen incelemesiz patent belgesi ile müvekkili ürününün farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Birleşen 2006/211 Esas sayılı dosyada davacı vekili, davalı …’ın 22.08.2005 tarihinde TR 2004 02733Y sayı ile “Dorse (Treyler) …” adı altında faydalı model tescilini sağladığını, ancak anılan makinenin daha önceden müvekkili tarafından bulunup TR2000 1094B sayı ile incelemesiz patent belgesi alındığını ileri sürerek davalı adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.


Birleşen 2006/211 Esas sayılı dosyada davalı TPE vekili, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir. TPE aleyhine açılan dava mahkemece tefrik edilmiştir.


Birleşen 2006/211 Esas sayılı dosyada davalı … vekili, davacının yıllardan kullanılan sistemi adına tescil ettirdiğini, müvekkilinin ise bu sistem ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda teknik ilerlemeye ilişkin olarak dava konusu Faydalı Model Belgesi’ni aldığını, tarafların ürünlerinin birbirlerinden farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl ve birleşen 2005/394 ve 2006/211 Esas sayılı dosyalarda davanın kısmen kabulüne, birleşen 2005/176 ve 2005/177 Esas sayılı dosyalarda davaların reddine dair verilen karar, bir kısım dosyalarda davalı, bir kısım dosyalarda davacılar … ve… Damper ve Dingil San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez bir kısım dosyalarda davacı, bir kısım dosyalarda davalı … Otomotiv Ltd. Şti. vekili ile bir kısım dosyalarda davalı, bir kısım dosyalarda davacılar … ve … Damper ve Dingil San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve asıl davada davacı … Oto. Nak. Zir. Hay. Gıda Tic. Ltd. Şti. vekilinin sunduğu 03/03/2008 tarihli dilekçenin dava dilekçesinin açıklanması mahiyetinde bulunmasına göre, asıl davada davacı bir kısım dosyalarda davacı ve davalı … Otomotiv Ltd. Şti. vekili ile bir kısım dosyalarda davalı, bir kısım dosyalarda davacılar … ve … Damper ve Dingil San. ve Tic. Ltd. Şti. vekillerinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteklerinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, bir kısım dosyalarda davalı … Otomotiv Ltd. Şti. vekili ile bir kısım dosyalarda davalı, bir kısım dosyalarda davacılar … ve … Damper ve Dingil San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen bir kısım dosyadaki davacılar … ve … Damper ve Dingi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen bir kısım dosyadaki davalı … Otomotiv Ltd. Şti.’nden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 23/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir