“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada…. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/02/2014 tarih ve 2012/308-2014/125 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:


Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkili ile davalının asansör kapısı imalatında faaliyet gösterdiklerini, davalının hukuka aykırı olarak almış olduğu patenti davacı ve sektördeki diğer firmalar aleyhine kullandığını, dava konusu patentin tarifname, teknik çizim ve istem bakımından hatalı ve uyumsuz olduğunu Pat KHK’nın 129. maddesi kapsamında hükümsüz kılınması gerektiği, patent konusunun yeni olmadığını, tekniğin bilinen durumunu aşmadığını, davalının kötüniyetli olduğunu belirterek davalıya ait …sayılı patentin hükümsüzlüğüne ve ayrıca müvekkiline ait ürünlerin davalı patentini ihlal etmediğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, müvekkilinin incelemeli patent sahibi olduğunu, davacının müvekkili patentine tecavüz ettiği iddiasıyla davacı aleyhine dava açılmasından sonra kötü niyetli olarak bu davanın açıldığını, patentin teknik alandaki uzman kişinin uygulamasına olanak verecek açıklıkta olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.


Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve toplanan delillere göre, patentin hükümsüzlüğü şartlarının oluşmadığı, davacıya ait bir numaralı ürünün (asansör kapı paneli) beş veya altı nolu kasalar ile birlikte kullanılması durumunda eşdeğer yol ile davalıya ait patenti ihlal ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, dava konusu patent ile korunan buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirildiğinin anlaşılmasına ve davacı tarafça üretilen ürünlerin işlevi ve davalı patentin istemlerinde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarması nedeniyle eşdeğeri olduğunun belirlenmesine göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:


Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 11/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir