“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/10/2013 tarih ve 2013/39-2013/41 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davacı birleşen davada davalı … İç ve Dış Tic. İnş. Elek. Teks. Gıda ve Maden San. A.Ş. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 16.12.2014 günü hazır bulunan asıl davada davacı birleşen davada davalı vekili Av. … ile asıl davada davalı birleşen davada davacı vekili Av. …dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı.

Davacının İddia ve Görüşleri

Tetkik Hakimi …Davacı vekili, müvekkili şirket adına TPE nezdinde tescilli 2009/00024 numaralı “Aydınlatmalı Raylı Tentelerde Kullanılan Kablo Koruma Kanalı” isimli patent belgesine konu buluşun aynısının veya iltibasa meydan verecek derecede benzerinin davalı tarafından kullanıldığının tespit edildiğini, davalının eylemlerinin müvekkilinin dava konusu patentten doğan haklarına tecavüz teşkil ettiği gibi TTK’nın 57 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınan haksız rekabet kurallarına da açıkça aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının müvekkili adına tescilli patent belgesine konu buluşa tecavüz ettiğinin ve haksız rekabetinin tespiti, durdurulması ve önlenmesi ile şimdilik 280.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının patent tesciline konu ürününün yıllardır kullanılan ve piyasada harcıalem kabul edilen bir sisteme sahip olup, tescil edilebilirlik şartlarını taşımadığını, bu nedenle davacının ileri sürdüğü incelemesiz patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet iddialarının mesnetsiz olduğunu savunarak, davanın reddini istemiş; açılan birleşen davada ise davacı-davalı …İç Dış Tic. A.Ş adına kayıtlı patentin 551 sayılı KHK hükümlerine göre yenilik ve tekniğin bilinen durumunu aşar niteliklere sahip olmadığını ileri sürerek, 2009/00024 numaralı patent tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davacı-birleşen dava davalısı vekili, davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının dayandığı TR 2009/00024 B tescil numaralı incelemesiz patent belgesinin yargılama sırasında 16.05.2011 tarihinde incelemeli patent başvurusuna dönüştürüldüğü, 22.10.2012 tarihli Resmi Patent Bülteninde yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle geçersizlik ilanı yapılarak geçersiz kılındığı, geçersizlik ilanından itibaren 6 ay içerisinde mücbir sebep talebinde de bulunulmadığı anlaşılmakla patent başvurusunun sonuçları, tanınan haklar hiç doğmamış sayılacağı gerekçesiyle asıl davanın reddine; asıl davaya konu patent başvurusunun geçersizlik ilanı yapılarak geçersiz kılındığından, birleşen hükümsüzlük davasının ise konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davalı taraf davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.


Kararı, davacı-birleşen dava davalısı … İç ve Dış Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-birleşen dava davalısı … İç ve Dış Tic. A.Ş vekilinin asıl davaya yönelik aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; birleşen davaya yönelik ise tüm temyiz itirazlarının reddi ile birleşen davada verilen kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.


2- Ancak asıl davada davacı, davalının eylemlerinin tescilli patentten doğan haklara tecavüz teşkil ettiği gibi TTK’nın 57 ve devamı maddelerinde düzenlenen haksız rekabet kurallarına da açıkça aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetinin tespiti, durdurulması ve önlenmesi ile maddi ve manevi tazminat istemlerinde bulunmuştur. Davacı adına tescilli davaya konu patent belgesi, yargılama sırasında geçerliliğini kaybettiğinden davacının koruma altında bulunan bir patent hakkı kalmamış olmakla patent hakkına dayalı olarak açılan davanın reddine karar verilmesi yerinde ise de davacı, aynı zamanda haksız rekabet hükümlerine de dayanmış olması nedeniyle davacının bu yöndeki iddiaları üzerinde durularak, sonucuna göre bu yöndeki iddiası hakkında da bir karar verilmesi gerekirken, bu hususta bir inceleme ve değerlendirme yapılmaması doğru görülmemiş, asıl davada verilen kararın bu yönden davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-birleşen dava davalısı vekilinin asıl davaya yönelik diğer, birleşen davaya yönelik tüm temyiz itirazlarının reddi ile birleşen davada verilen kararın ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-birleşen dava davalısı … İç ve Dış Tic. A.Ş vekilinin asıl davaya yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile asıl davada verilen kararın davacı … İç ve Dış Tic. A.Ş. yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin taraflardan alınarak yek diğerine verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 18.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir