“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/06/2012 gün ve 2009/132-2012/167 sayılı kararı onayan Daire’nin 20/01/2014 gün ve 2012/15317-2014/1079 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ….Bakanlığı’na ilaç ruhsat başvuruları yaptığını, müvekkilinin …. 2.25 gram ve 4.5 gram … toz içeren flakon ürününün davalıya ait 2008/01346 T4 sayılı patente tecavüz etmediğini, patente konu buluşun, piperasilin-tazobaktam parenteral formülasyonlarda karşılaşılan tanecik oluşumu ile ilgili olduğunu, patente göre buluşun bu tanecik oluşumunun asit şelatlama maddesi kullanılarak çözdüğünü, oysa müvekkiline ait tıbbi ürünlerde asit şelatlama maddesi kullanılmadığını, dolayısıyla bu tıbbi ürünün patent kapsamında kalmadığını ileri sürerek müvekkiline ait ilaçların davalıya ait patente tecavüz etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının müvekkiline ait Tazocin adlı ilacın jeneriğini üreterek ….Bakanlığı’ na ruhsat başvurusu yaptığını, jenerik ilaçların orjinal ilaçla aynı ya da temelde benzer olması gerektiğini dolayısıyla patente tecavüz olabileceği yönünde kanuni bir karinenin bulunduğunu, 551 sayılı KHK’nın 149. maddesi gereğince müvekkiline noter aracılığıyla bildirim yapılmadan bu davanın açılmasından dolayı dava şartının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davalıya ait TR 2008/01346 T4 sayılı patentin bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotikle ilgili olarak piperasilinin ve tazobaktamın farmasotik bir bileşime ilişkin olduğu, patentte toplam 37 adet istemin bulunduğu, bunlardan 1 nolu istemin, 34 nolu istemin, 35 nolu istemin ve 36 nolu istemin birer bağımsız istem olduğu, buluşun çözdüğü teknik problem piperasilin ve tazokbaktam bileşimlerinde meydana gelebilecek tanecik oluşumlarını engellemek biçiminde belirlendiği, buluşa göre bu sorunun çözümü için bir aminokarboksilik asit şelatlama maddesinin kullanıldığı, ….Bakanlığı’ndan gelen davalıya ait ruhsat evrakına göre davacıya ait …. tıbbi ürünlerde aminokarboksilik asit şelatlama maddesinin bulunmadığı, patente tecavüzün söz konusu olabilmesi için patentteki istemlerden birisinin bütün unsurlarının suçlanan üründe bulunması gerektiği gerekçesiyle davacıya ait …. 2.5 gram ve 4.5 gram … toz içeren flakon adlı tıbbi ürünlerin davalı adına tescilli TR 2008/01346 T4 sayılı patente tecavüz etmediğinin tespitine dair verilen karar davalı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 20/01/2014 tarihli kararı ile onanmıştır.


Davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve davanın 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyanın duruşmasız incelendiğinin anlaşılmasına göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK.nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir