“İçtihat Metni”Taraflar arasında görülen davada verilen 20/12/2011 gün ve 2011/152-2011/354 sayılı kararı bozan Daire’nin 28/11/2013 gün ve sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının adlı bir ürünü icat ettiğinden bahisle anılan ürün için incelemeli patent belgesi aldığını, ancak söz konusu ürünün yurt dışından getirilerek analizi yaptırılan bir ürün esas alınarak üretilmiş olduğunu, bu ürünle ilgili olarak patentinin bulunduğunu, davalının haksız olarak patent belgesi aldığını ve bu patente dayanarak müvekkili hakkında dava açtığını, müvekkilinin hem bu dava hem de davalı tarafından açılan dava nedeniyle harcamalar yaptığını ileri sürerek, davalı adına tarafından verilmiş 2003/01106 sayılı incelemeli patentin hükümsüzlüğüne ve davalının haksız sataşmaları sonucu müvekkilinin yapmak zorunda kaldığı yargılama giderlerinden şimdilik 1.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davaya konu patent belgesinin 6 yıl süren uzun bir inceleme dönemi sonunda verildiğini, davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın zamanaşımı ve esas yönlerinden reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davalının epoksi reçinenin katılaştırılarak aydınlatma armatürü haline getirilmesi için incelemeli patent başvurusunda bulunduğu, davalının başvurusundan önce ışıklı taş ürününün bilindiği ve pazarlandığı, bazı yabancı firmaların davalının başvuru tarihinden önce patent sahibi oldukları, dolgu malzemesinin farklı olmasının patentlenebilirliğin yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla patentlenebilirlik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davalıya verilen 2003/01106 sayılı incelemeli patentin hükümsüzlüğüne, davacı tarafça yapılan masrafların muhatabının davalı olmadığı gerekçesiyle davacının alacağa ilişkin davasının ise reddine dair verilen karar taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine Dairemizin 28.11.2013 tarihli kararı ile bozulmuştur.


Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak gelir kaydedilmesine, 18/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir