“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24.12.2013 tarih ve 2012/179-2013/250 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili asıl davada, müvekkilinin …. miligram/100 mililitre ürünü için …. Bakanlığı nezdinde ruhsat başvurusunda bulunduğunu, bu başvurunun davalıya ait TR 2007/05649 ve TR 2005/04747 sayılı patentlere tecavüz oluşturmadığını ileri sürerek, müvekkilinin ruhsat başvurusuna konu ürünün ve bu ürünle ilgili fiillerinin belirtilen patentlere tecavüz teşkil etmediğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili karşı davada, davacının …. isimli ilacının müvekkilinin TR 2007/05649 ve TR 2005/04747 sayılı patentlerine tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalının eylemlerinin tecavüz teşkil ettiğinin veya edeceğinin tespitine, bu ürünlerin üretilmesinin, ithalinin, ihracının, stoklanmasının, dağıtımın, satışının, tanıtımının, ticaret mevkiine konulmasının ve şahsi kullanım dışında elde bulundurulmasının önlenmesine, tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, ürünlerin ve tanıtım malzemeleri ve materyallerinin toplatılarak imha edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, asıl davada davacı taraf ….miligram/100 mililitre adlı ürün için ruhsat başvurusu yaptığından bahisle hukuki yararı olduğunu iddia ederek menfi tespit talebinde bulunmuş ise de, bu başvurunun davacı tarafından değil, dava dışı Consentis ilaç şirketi tarafından yapıldığı, davacı vekilinin feragat beyanında bulunduğu, karşı davada ise, davaya konu ilaç ruhsat başvurusunun davacı tarafından yapılmadığı gerekçesiyle, asıl davanın feragat nedeniyle reddine, karşı davanın husumetten reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.
Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir