“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/07/2013 tarih ve 2008/25-2013/182 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirket adına TR 1997 00190 B no’lu incelemeli patentine konu “….” ürünü ile tamamen aynı içerikli olan “….” isimli jenerik ilaçlar için ruhsat almak üzere davalının kısaltılmış ruhsat başvurusu yaptığını ve bu ürünleri üreterek ticaret alanına çıkarmak için faaliyetlerde bulunması nedeniyle müvekkiline ait patent haklarına tecavüz ve haksız rekabet tehlikesinin mevcut olduğunu ileri sürerek, muhtemel tecavüzün ve haksız rekabetin tespitini, önlenmesini, ref’ini ve sair taleplere karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin kısaltılmış ruhsat başvurusuna konu olan “….” ürününün , davacının ruhsatlı “….” ürününden farklı olduğunu, davacının patentinin ihlal edilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının patentine ve dolayısıyla …. etken maddeli ilacına, davalının …. etken maddeli … Kapsül isimli ilaçları yoluyla tecavüzde bulunup bulunmadığının tespiti için Sağlık Bakanlığı nezdindeki ruhsat dosyaları üzerinde yapılan teknik incelemeler sonucu davacı patentine tecavüzün söz konusu olmadığı gibi, eşdeğerlik yönünden yapılan değerlendirmede de bio-yararlanım ölçütlerinin davacı yanın patentinin koruma kapsamında olmaması sebebiyle ve dolayısıyla, davacı patentine tecavüzün oluşmadığının birbirini teyit eden bilirkişi raporları ile anlaşıldığı gerekçesiyle, sübut bulmayan davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, davacılardan temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 25/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir