“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/02/2014 tarih ve 2006/416-2014/16 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı firmanın, müvekkiline ait patent hakkı ile korunan “Elektronik çakmak” adlı buluşun teknik özelliklerinin taklit edilip kullanılmak suretiyle üretim yaptığını ve patent hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek, patent hakkına tecavüzün tespitine ve önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacıya ait patent başvurusu ile hukuki olarak korunan istemlerde yazılı teknik özellikleri içeren elektronik çakmak mekanizması ile müvekkili şirkete ait ürünlerin farklı olduğu, müvekkil şirketin hali hazırda kendi bünyesinde kendi ürününü oluştururken piyasada bulunan ürünlerden farklı bir ürün yaratma çalışması içinde yer alarak kendi ürününü çıkartmaya çalışmakta iken, davacı firmanın bu çabalarını sahip olduğu patent hakkına tecavüz olarak niteleyemeyeceği, davacı tarafından sunulan fuar görüntüleri web sitesinden alınmış ürün örneklerinin fotoğraflarına bakılarak davaya konu patent hakkına tecavüz edildiğinin iddia edilemeyeceği, bunların hiç birisinde istemlerde yazılı teknik özelliklerin bulunmadığını, müvekkili şirketin kendi tasarımı ve ürününü geliştirdiğini savunarak,davanın reddine karar verilmesi talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının davacıya ait PCT/IB2004/050212 nolu uluslararası patent başvurusuna (TR 2011 09514 T4 nolu incelemeli patent belgesine) tecavüz fiilini işlemediği gerekçesiyle ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 17.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir