“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi’nce verilen 17.01.2011 tarih ve 2008/340-2011/3 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı tarafından TPE nezdinde tescil başvurusunda bulunulan araç koltuğu yanak saclarının endüstriyel tasarım tescili ile koruma altına alınabilecek nitelikte olmadığı iddiasıyla TPE’ye yaptıkları itirazın, YİDK tarafından reddedildiğini ileri sürerek, anılan YİDK kararının iptali ile 2007/04435 sayılı endüstriyel tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili, davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir


Diğer Davalı Sege Taşıt Koltukları San. Tic. Ltd. Şti. usulüne uygun tebligata rağmen yargılamaya katılmamıştır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı şirketin tasarım başvurusuna konu 2007/044435-1 sayılı tasarımın, araç koltuklarının içerisinde parçaları birbirine bağlamada kullanılan bir profil tasarımı niteliğinde olduğu, başvuru evrakında istemin Locarno Sınıflandırmasına göre 12-16. sınıfta ”araç koltuğu yanak sacı” olarak tespit olunduğu, yani bu ürünün araç koltuğunun iç kısmında kalan ve montajdan sonra görünmeyen iç kısma ait bir bileşik ürünün bağlantı elemanı olduğu, bu tarz bir ürünün yeni ve ayırt edici olmasının tasarım koruması için yeterli olmadığı, başvuruya itirazın reddine dair TPE YİDK kararının yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile TPE YİDK’nın 2008/T-537 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 20.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir