“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.12.2012 tarih ve … sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin … aleyhine davalı …Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. … Federal Patent Mahkemesi’nde Patentin Hükümsüzlüğü konulu 10 Ni 28/07 (EU) dosya nolu dava açtığını, … … Mahkemesi davacısı … Makine San. ve Tic. Ltd. Şti’nin davasını geri çekmesi üzerine … …Mahkemesi 1 140 613 sayılı … Patentine (DE 598 05 856) ilişkin davada (masraf tespit davası) ilgili dosyadaki davacı … Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin davalı … …’ye tahakkuk etmiş olan 8.849,51 EURO tutarındaki masrafları ödemesine karar verildiğini, işbu kararın masraflara ilişkin karar olduğu için davanın görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiğini, kararın kesinleştiğini ve tenfiz için aranan şartları taşıdığını iddia ederek … Federal … Mahkemesinin 10 Ni 28/07 (EU) dosya nolu 02.11.2010 kesinleşme tarihli infaz edilebilir şerhli kararı ile kesinleşen masraf tespitine ilişkin 10 Mart 2009 tarihli kararının tenfiz edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının nispi harç yatırması gerekirken maktu harç yatırdığını, tenfiz konusu talebin patent hükümsüzlüğüne ilişkin olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizliğine karar verilerek dosyanın … Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiğini, tenfiz koşullarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu tanıma ve tenfizi istenilen kararın patent hükümsüzlüğüne ilişkin olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine dosyanın … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir