“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/02/2013 tarih ve 2011/119-2013/14 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde tescilli … T4 sayılı “Kazıcı Diş Ucu ve Adaptör Aygıtı” adlı buluşu ile ilgili patenti bulunduğunu, davalının patent belgesinde açıklanan hususları uygulayarak ürettiği ya da ithal ettiği ürünleri “konik tırnak” adı altında faturalandırarak haksız kazanç sağladığını ileri sürerek, dava konusu taklit ürünlerin üretim ve satışının durdurulmasını, patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen ürünlere el konulmasını, patentten doğan haklara tecavüzün tespitini, durdurulmasını ve giderilmesini, el konulan ürünlerin imhasını, üretmeye yarayan araçların şekillerinin değiştirilmesini veya imhasını, ilerde açacağı tazminat davasına esas olmak üzere 551 sayılı KHK’nın 139. maddesi gereğince taklit üretimle ilgili belgelerin müvekkiline verilmesini, TTK’nun 58. maddesi gereğince haksız rekabetin tespitini, önlenmesini, neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin yedek parça ve 2. el iş makinası alım satım işi yaptığını, üretim yapılmasının söz konusu olmadığını, patente konu malın ithalatının da yapılmadığını, hukuka aykırı herhangi bir ticari kullanımın söz konusu olmadığını, ürünlerin Komatek firmasından tedarik edildiğini, haksız rekabetin söz konusu olmadığını, bilirkişi incelemesinde incelenen ürünün kendilerinden alındığına dair hiçbir emarenin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından fatura karşılığı davalıdan temin edilen ve üzerinde bilirkişi incelemesi yapılan kazıcı diş ucunun davalıya ait kazıcı diş ucu olduğu, davalı tarafından satışı yapılan ve davalı tarafından faturalarda ”konik tırnak” olarak da isimlendirilen ”kazıcı diş ucu” ürününün davacıya ait patentin 1 nolu ana isteminin kapsamında kaldığı, davacıya ait patentin dava konusu ürün nedeniyle ihlal edildiği, dava konusu ürün satışı nedeniyle davalının eyleminin 551 sayılı KHK’ nın 73/2-a ve 136/1-b maddeleri anlamında patente tecavüz ve TTK anlamında haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 09/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir