“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.05.2011 gün ve 2007/181-2011/99 sayılı kararı bozan Daire’nin 23.11.2012 gün ve 2011/11575-2012/19008 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına 06.06.2006 tarih ve 2006 02849 Y numarası ile tescil olunan, “Plastik Kapı ve Pencerelerde Kilitleme Mantar Başlığında Yenilik” adlı buluşun, 551 sayılı KHK’nın aradığı yenilik vasfını taşımadığını, ayrıca bu ürünün başvuru tarihinden önce müvekkili ve başka firmalarca üretilip kamuya arz edildiğini ileri sürerek, anılan faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına, iptaline, patentler ve faydalı modeller sicilinden terkinine, kararın gazetede ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin, bu ürünü üretim aşamasında üreticilerin işini kolaylaştıracak şekilde geliştirdiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davacı tarafından sunulan 2006 ve 2007’de “çift taraflı/setli burç” adlı parçanın üretimini ve pazarlamasını yaptığına dair faturalar ile bu parçaya ilişkin imalat ve teknik çizimlerin, davalı adına tescilli 2006 02849 sayılı faydalı model belgesinin yenilik unsuru taşımadığını kanıtladığı, anılan belgenin tarih taşıyan bir çizim olduğu ve hazırlayan ilgili ile onaylayanın ismini taşıdığı, dava konusu faydalı model belgesinin yasal tescil şartlarını taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına kayıtlı 2006 02849 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, yasal dayanağı bulunmayan ilan isteminin reddine dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizin 23.11.2012 günlü ilamında açıklanan nedenlerle davalı yararına bozulmuştur.


Davacı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 50,45 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir