“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 4. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22…2010 gün ve 2007/210-2010/295 sayılı kararı onayan Daire’nin 18.09.2012 gün ve 2011/5463-2012/13513 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin çakmak tasarım tescilinin bulunduğunu, davalının ise ithaline çalıştığı çakmaklar nedeniyle müvekkilinin tescilli tasarım hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek, davalı tarafından tescilli tasarım hakkına tecavüz yoluyla ithal edilen bu çakmaklardan dolayı haksız rekabetinin ve tecavüzünün önlenmesini, taklit çakmakların imhasını talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, çakmaklar üzerinde davacı tarafa ait SPORT markasının bulunmadığını, bu çakmakların anonim modeller olduğunu, davalıdan önce Çin ve İngiltere patent ve marka ofislerinde tescil edildiğini, tescil koşullarını taşımadığını savunarak, asıl davanın reddini istemiş, karşı davada, davalı adına tescilli tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl davanın reddine, karşı dava konusuz kaldığı için esasa ilişkin karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar, davacı-karşı davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı-karşı davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 06,55 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 14.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir