“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.06.2013 tarih ve 2011/522-2013/418 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirket adına tescilli 2009/04061 numaralı faydalı model belgesine konu tasarımın yeni ve ayırt edici niteliği bulunmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli 2009/04061 numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünün tespiti ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı adına tescili yapılan TR 2009 04061 Y numaralı halı tıraşlama makinesi başlıklı faydalı model belgesine konu ürünün dava dışı M-Tec firması tarafından 2005 yılından beri bugünkü tekniği ile üretimin yapılıp, pazarlandığı keza faydalı bir model olarak da kullanıldığı, davalının patentini almış olduğu halı tıraşlama makinesinin dava dışı Royal halı firmasında da 2005 yılından beri kullanıldığı davalın almış olduğu tescil belgesinin ise 2009 yılı olduğu gözetildiğinde, davalının tescilini sağlamış olduğu halı tıraşlama makinesinin tekniği bilinen ve kamuya mal olmuş bir teknik ile yapıldığı gerekçesiyle, 551 sayılı KHK’nın 156. ve 165. maddelerine göre davanın kabulü ile davalı adına … nezdinde tescilli bulunan 2009 04061 nolu halı tıraşlama makinesi başlıklı faydalı model tescil belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına davalı adına tescilli faydalı model belgesindeki koruma kapsamının istemler ile sınırlı bulunmasına ve mahkemce yapılan inceleme sonucunda da dava konusu faydalı model belgesindeki istemlerin yenilik unsuruna sahip olmadığı hususunun belirlenmiş bulunmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir