“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/07/2013 tarih ve 2011/193-2013/147 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçe …in süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içeri …deki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili tarafından oluşturulan ve 28/06/2006 tarihinde … Medya reklam danışmanlık tasarım tanıtım ve pazarlama hizmetleri isimli firmaya bir kez kullandırılan ve … isimli buluş için davalı tarafından patent alındığını, patente konu buluşun müvekkilinden gasp edildiğini ileri sürerek gasp nedeniyle patentin hükümsüzlüğünü, hükümsüzlüğüne karar verilmemesi halinde ise patent hakkının müvekkiline devrine karar verilme …i talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin patentine ihlal nedeniyle dava dışı 3 firmaya karşı mahkemenin 2011/62 D.iş dosyasıyla delil tespiti yaptırılıp tecavüzün tespiti üzerine 3 nolu mahkemeye 2011/188 esas nolu tecavüz davasının açıldığını, o davada da davalı tarafın vekilinin bu davadaki davacı vekili olduğunu ve sırf o davayı uzatıp bu davayı bekletici mesele yaptırmak için davanın açıldığını, patente konu buluşun müvekkiline ait olduğunu, davacıdan gasp edilmediğini, buluşun ilk uygulandığı 2006 tarihinde davacının da bizzat hazır bulunduğunu buna ilişkin fotoğrafların da mevcut olduğunu, buluşun müvekkili tarafından uygulandığını davacının bildiğini, ayrıca talebin zamanaşımına da uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; iddia, savunma,benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;taraflar arasındaki uyuşmazlığın davalı adına tescilli 2006/03912 nolu incelemesiz patente konu buluşun davacıya ait olduğu ve davalı tarafından gasp edildiği iddiası ile patentin hükümsüzlüğü, bu talebin kabul edilmemesi halinde 551 sayılı KHK’.nın 13.maddesi gereğince patent hakkının davacıya devri istemine ilişkin olduğu,davalı vekili dava konusu buluşun sipariş üzerine … Medya tarafından davacıya imal ettirilip daha sonra müvekkiline satıldığı ve platformun uygulanmasına davacının bizzat katıldığını savunmuş olup, platformun uygulandığı sırada çekilen fotografta davacının uygulama sırasında hazır bulunduğu davacı vekilinin 05/02/2013 günlü oturum beyanı ile anlaşıldığından platform buluşunun davacının bilgisi dışında davalıya geçtiğine ilişkin iddiasının doğru bulunmadığı, … Medya tarafından davacıya yatay eksende çift oto döndürme sistemi için 48,600 TL ve kurulacağı platform içinde 6.500 TL tutarındaki fatura karşılığında ödeme yapıldığı,davalı şirketin de … Medya’dan 30/05/2006 tarihli 84.000 TL’lik fatura karşılığı Opel araç teşhir platformunu satın almış olduğu, böylece tarafların beyanları, fatura içeriği ve fotograflardan davalının siparişi üzerine projenin … firması tarafından davacıya yaptırıldığı ve davacının buluş sahibi olduğunun anlaşıldığı, bununla beraber davalıya yapılan devrin buluşun fikri mülkiyetinin devri şeklinde olduğu ve buna dair davalı tarafından ödenen bedelin anılan patent konusu takla atan platformun fikri mülkiyetinin devri için piyasa raiçlerine uygun bir bedel olduğu,buluşun hizmet ilişkisi içinde meydana getirildiği, davacının buluşun üzerindeki haklarını devrettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, incelemesiz patent hükümsüzlüğü, bu talebin kabul edilmemesi halinde patent hakkının davacıya devrine ilişkin olup,mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak; taraflar arasında 551 sayılı KHK’nın 86. madde …e uygun bir şekilde yapılmış patent başvurusunun ya da patentin devrine dair yazılı sözleşme bulunmaduğı gibi, dava konusu buluş aynı KHK’nın 17. maddesi anlamında bir hizmet buluşu olarak da nitelendirilemeyeceğinden mahkemenin bu hususlara ilişkin gerekçesi yerinde değil ise de, patent üzerinde gerçek hak sahipliği iddiasıyla açılan davanın 551 sayılı KHK’nın 13/2 fıkrasında düzenlenen 2 yıllık sürede açılmamış bulunmasına, bu sürenin hak düşürücü nitelikte olması nedeniyle re’sen dikkate alınacak olmasına ve davada açıkça kötüniyet iddiasına da dayanılıp kötüniyetin kanıtlanamamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın açıklanan gerekçe itibariyle onanması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın açıklanan değişik gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir