“İçtihat Metni”Taraflar arasında görülen davada verilen 23.05.2013 tarih ve 2011/41-2013/263 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı … Ltd. Şti. vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

…/…
-2-


Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili asıl davada, davalının nolu rezistans telini sarma mekanizması ve uygulama tekniği başlıklı patent başvurusunun yeni olmadığı ve buluş basamağının bulunmadığı gerekçesiyle 551 nolu KHK’nın 5,7 ve 9 maddelerine istinaden hükümsüzlüğüne karar verilmesini nolu rezistans teli döşeme makinesi başlıkl belgesinin yeni olmaması nedeniyle 551 nolu KHK’nın 156 ve 165 maddelerine istinaden hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiş; karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı … vekili, hükümsüzlük davasının reddi gerektiğini beyan etmiş, karşı dava olarak müvekkilinin 2006/05411 numaralı incelemeli patentine yönelik tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, patente tecavüz nedeniyle 25.000 TL manevi, 1,00 TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.


Birleşen yılı dosyada açılan davada, davacı taraf 2006/05411 nolu incelemeli patentinin olduğunu,’nin 2010/179 değişik iş sayılı dosyasında yapılan tespit nedeniyle davalıların müvekkilinin patentine yönelik tecavüzde bulunduklarını bu nedenle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1,00 TL maddi, 25.000 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini, talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.


Davalı-karşı davacılar vekili, davaya konu nolu patentin hukuken korunan bir patent olmadığını, yenilik unsuru bulunmadığını, 2006/05411 nolu patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini, dosyanın 2011/41 esas sayılı dosya ile birleştirilmesini, davacı tarafın yerinde olmayan tüm taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.


Birleşen sayılı dosyada davacı vekili, müvekkiline ait 2006/05411 numaralı inceleme ve patente tecavüzün tespiti, haksız rekabetin ve tecavüzün önlenmesini, 5.000 TL manevi, 1,00 TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, 2010/91 değişik iş sayılı dosyasında yapılan inceleme ve sunulan rapora göre, herhangi bir cihaza ve patente konu usul ile üretilmiş herhangi bir ürüne rastlanmadığını, bu nedenle davacı tarafın davasının yerinde olmadığını ve reddini talep etmiştir.


Birleşen sayılı dosyada, davacı taraf Kartal Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’nin 2010/156 değişik iş ve 2010/179 değişik iş sayılı dosyalarında müvekkiline ait 2006/05411 numaralı incelemeli patentin haklarına tecavüz edildiğini tespit edildiğini, bu nedenle tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesini, tecavüz nedeniyle 5.000 TL manevi 1,00 TL maddi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı taraf davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına, toplanan delillere ve düzenlenen bilirkişi kök-ek raporlarına göre, 2011/41 sayılı dosyası yönünden davacı taraf talebinin kısmen kabul, kısmen reddi ile nolu davalı patenti yönünden (1 nolu istem) yönünden patentin yenilik vasfı bulunmadığından hükümsüzlüğüne, ayıtlarından terkin edilmesine, (2 nolu istem) yönünden hükümsüzlük talebinin reddine, 2008/05721 faydalı model yönünden yenilik vasfı bulunmadığından hükümsüzlüğüne kayıtlarından terkin edilmesine, karşı dava yönünden 2006/05411 nolu patentin (1 nolu istem) yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmiş olup bu hüküm geçmişe yönelik etki doğurduğundan yerinde olmayan karşı davacı
…/…
-3-tarafın tüm talepleri yönünden karşı davanın reddine; birleşen 2011/69 sayılı asıl dava yönünden ayılı patente ilişkin (1 nolu istem) yönünden hükümsüzlüğe karar verilmiş olup ve bu husus geçmişe etkili olduğundan davacı tarafın tüm taleplerinin reddine, karşı dava yönünden mahkemenin 2011/41 sayılı dosyasında 2006/05411 nolu patentin bir nolu istem yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmiş olup bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, (2 nolu istem) yönünden yerinde olmayan karşı davanın reddine; birleşen mahkememizin 2011/70 sayılı dosyada davacı tarafın tüm talepler yönünden yerinde olmayan davasının reddine; birleşen mahkemenin 2011/71 esas sayılı dosyası üzerinde davacı tarafın tüm talepleri yönünden yerinde olmayan davasının reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı .. ile davalı-karşı davacılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı … ile davalı-karşı davacılar i.vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 76,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı . alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 76,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenler davalı-karşı davacılarn alınmasına, 27.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir