“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İSTANBUL 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.09.2011 gün ve 2009/45-2011/165 sayılı kararı bozan Daire’nin 10.07.2013 gün ve 2011/15883-2013/14572 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli, TR 2001/00062 B sayılı, “Valsartan ve Kalsiyum Kanal Bloklayıcısının Anti-Hipertansif Kombinasyonu” başlıklı patentin yenilik niteliği taşımadığını, ayrıca tekniğin bilinen durumunu aşmadığı gibi patent verilebilme şartlarının da gerçekleşmediğini ileri sürerek, patentin hükümsüzlüğü ile hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine davalı yararına bozulmuştur.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, davalı vekili temyiz incelemesini duruşmalı olarak yapılmasını istemiş ise de uyuşmazlığın HUMK’nın 438/1. maddesinde belirtilen davalardan olmadığı gibi anılan maddenin 3. fıkrası uyarıncada duruşma yapılmasına gerek görülmemiş olmasına göre davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme istediğinin reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 01,95 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 07.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir