“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/04/2013
NUMARASI : 2012/113-2013/320


Taraflar arasında görülen davada Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/04/2013 tarih ve 2012/113-2013/320 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına incelemeli patent belgesi ile tescilli bulunan “ekonomik çok amaçlı fırın” başlıklı buluşun yeni olmadığını, davalının tescilinden önce aynı buluşun yurt içi ve yurt dışında kamuya sunulduğunu ileri sürerek davalı adına tescilli olan patent belgesinin hükümsüzlüğünü ve kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, dava konusu incelemeli patent belgesine konu buluşlarının yeni olduğunu, tescil aşamasında da bu konuda incelemeden geçerek tescil edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından sunulan delillerin, dava konusu incelemeli patentin hükümsüzlüğünü gerektirecek nitelikte deliller olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2-Ancak, Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda uyuşmazlık konusu patentin yenilik niteliğini haiz olduğu gerekçesi ile hükümsüzlük davasının reddine karar verilmişse de davacı vekili, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde, belirttiği buluşlar karşısında yeni olmadığını bildirerek bu delillerin de dikkate alınmasını talep etmiştir. 551 sayılı KHK’nın 7. maddesi uyarınca, yenilik değerlendirmesinde mutlak yenilik ölçütü benimsenmiştir.

Böylece patent başvurusundan önce dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgiler,
uyuşmazlık konusu buluşla ilgili yeniliği ortadan kaldırır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere mutlak yenilik koşulu kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bu hususta davacı tarafça sonradan bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde bildirilen delillerin de dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, davacının itirazlarını sunduğu dilekçesinde bildirdiği buluşlar bakımından uyuşmazlık konusu patentin “yenilik” unsuruna sahip olup olmadığı hususlarında bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 19/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir