“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/12/2011 gün ve 2011/247-2011/545 sayılı kararı bozan Daire’nin 04.03.2013 gün ve 2012/3290-2013/3951 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin Konya’da lokum, şekerleme alanında faaliyet gösterdiğini, ürettiği lokum ve diğer ürünlerin 2008/04124 tescil numaralı SENYE+şekil ibareli marka ile korunduğunu, Samsun’da faaliyet gösteren davalının ise bisküvili lokum için 2007/02639 no ile patent belgesi aldığını, dava konusu patentin yeni olmadığını, patent konusu buluşta buluş basamağının bulunmadığını, patent konusu bisküvi arası lokumun yıllardan beri bilinen harcıalem niteliğinde olup davalı şirketin kötü niyetli olarak harcıalem bir ürüne incelemesiz belge aldığını ileri sürerek, 21/09/2010 tarih ve 2007/02639 numaralı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davalının 19/04/2007 tarihinde Türk Patent Entitüsü’ne başvurarak …sayılı incelemesiz “Bisküvili Lokum” ile ilgili patent belgesi aldığı, bu patent belgesinde 6 adet istem bulunduğu, bu istemlerden 1 ve 4 nolu bağımsız istemlerde bir şekerleme (Bisküvili Lokum) ve bu istemlere bağlı 2-6 nolu istemlerde bu şekerlemenin detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, 1-6 nolu istemlerin yeni olduğu ancak buluş basamağı niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulüne dair tesis edilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce ilamda belirtilen nedenlerle bozulmuştur.


Davacı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 50,45 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 10.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir