“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : .FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/12/2011 tarih ve 2009/47-2011/235 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkilinin süngerimsi kemiğin ve omurların tedavisi için yükseklik kaybını ve şekil bozukluklarını restore etmek, sıkıştırmak ve tedavi etmek amaçları doğrultusunda geliştirilmiş bir balon ve bu balonu yerleştirmeye yarayan diğer alet ve edevatlar ile kemik içerisinde boşluk oluşturarak kaviteye güvenli bir şekilde kemik çimentosu gönderme tekniğini keşfettiğini, bu tekniğin osteoporotik omurga kırık ve çatlaklarını onarmada kullanılan en etkili teknik olduğunu, ve bunun için patent koruması elde ettiğini, bu patentlerin 2007/04456, 2008/03207, 2007/06185 ve 2008/02953 numaralı patentler olduğunu, davalının ise KMC KİFOPLASTİ BALON KATETERİ adıyla piyasaya sunduğu ürünler yoluyla müvekkilinin patent hakkına tecavüz ettiğini, bu hususun İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde 2008/36 değişik iş dosyası üzerinden yapılan bilirkişi incelemesi ile tespit edildiğini ileri sürerek davalının, müvekkiline ait patent hakkına tecavüz fiillerinin tespitini ve bunların önlenmesini, tecavüz fiillerine konu ürünlerin imhasını, 10.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini, verilecek kararın gazetede ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacıların patent istemleri ile koruma altına alınan hiçbir özelliğin müvekkili tarafından ithal edilen ürünlerde bulunmadığını, dolayısıyla patent hakkına tecavüz oluşmadığını, ihtiyati tedbir kararının dayanağını oluşturan bilirkişi raporunun patent hukuku ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; toplanan delillere, benimsenen bilirkişi görüşlerine ve tüm dosya kapsamına göre; davacılar tarafından dayanılan patentlerden hiçbirisinin davalıya ait suçlanan ürün ile ihlal edilmediği, suçlanan ürünün davacıların hiçbir patentinin koruma kapsamında kalmadığı suçlanan ürünün, sanki 2 bölüm birbirinden bağımsız olarak şişebilecek intibasını yaratacak bir dış görünüme sahip olmakla beraber, bunun için gerekli teknik donanıma sahip olmadığı, dolayısıyla ne literal, ne de eşdeğerlik yoluyla tecavüzün söz konusu olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.


Davacılar vekili; kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 04/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir