“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….06.2011 tarih ve 2008/18-2011/108 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar Ran Ajans Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, ülkemizde, Ocak 2005 itibarıyla TL yerine YTL sistemine geçileceğini; müvekkili şirketin, bankalar, büyük işletme ve kuruluşlardan gelen teklifler üzerine, uzun yıllardan beri üretimini yaptığı birçok reklam emtiasında kullanmakta olduğu teknolojilerle TL-YTL’nin kurunu gösterir özellikte, PARAMATİK ismiyle anılan bir kart hazırlamaya ve siparişlerini teslim etmeye başladığını; müvekkili şirketin tanınmışlığından yararlanmak yoluyla haksız kazanç peşinde koşan bazı kişi ve kuruluşların, “YTL Kartı- Paramatik Kartı-Para Dönüşüm Göstergeli Cetvel” ismiyle bilinen teknolojilerin uygulanmasıyla elde edilen ve bu nedenle patent ve/veya faydalı model konusu teşkil edemeyecek nitelikte bulunan bu emtianın tek yetkili satıcıları ve distribütörleri olduklarına, patent haklarının kendilerine ait olduğuna dair birçok gazete ve derginin Türkiye baskılarında ilan verdiklerini ve ayrıca, müvekkili şirkete sipariş veren banka, şirket ve sair kuruluşlara telefon ederek, bu ürünün patent haklarının kendilerine ait olduğunu, kendilerine ait tescil belgesi bulunduğunu bildirdiklerini ve bu konuda kendilerinden sipariş alınmadığı takdirde yasal yollara başvuracaklarım ihtar ettiklerini, siparişleri durdurmak istediklerini, böylece yarattıkları intiba ile müvekkili şirketin bazı müşterileriyle iş ilişkisinin bozulmasına ve zarara uğramasına sebep olduklarını; piyasaya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiklerini, oysa Türk Patent Enstitüsü (…) nezdinde yaptıkları araştırma sonucunda davalılar adına tescilli herhangi bir faydalı modele rastlanmadığını; iddia ederek, davalıların eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, haksız rekabetin men’ine ve haksız rekabet sonucu uğradıkları maddi zararın karşılığı olan 20.000 TL’nin davalılardan tahsiline hükmedilmesine ve hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılardan Ran Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. vekili, müvekkili şirketin, diğer davalı … ile yaptığı anlaşma uyarınca … nezdinde faydalı model başvurusu yapılan dava konusu ürünün pazarlama ve dağıtımını üstlenmiş olduğunu; ancak, dava dilekçesinde iddia olunan hiçbir vakıanın tarafı olmayıp, davacı şirket tarafından yapılan isnatların muhatabı olmadığını; bu nedenle, müvekkili şirket yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddi gerektiğini; davalı … tarafından … nezdinde “Para Dönüşüm Göstergeli Cetvel” buluş başlıklı faydalı model başvurusunun yapıldığını, bu başvuru üzerine … tarafından yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik bulunmadığından başvurunun Resmi Patent Bülteni’nde yayınlandığını; bunun üzerine, başvurunun, tüketicilere, müşterilere ve üretim için gerekli teknik kapasiteye sahip birkaç firmaya bildirildiğini söz konusu firmaların ayrıca noter marifetiyle de bilgilendirildiklerini; davacı şirketin, haksız rekabet iddiasına dayanak olarak gösterdiği vakıaların tamamının davalı …’in yasal hakkını kullanmasından … işlem ve eylemler olup, bunların haksız rekabet olarak nitelendirilemeyeceğini; ayrıca müvekkili şirketin, dava konusu ürünün pazarlama ve dağıtım görevini üstlenmiş olup, davacı şirketin iddia ettiği ilan ve diğer hususların tarafı ve muhatabı olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.


Davalılardan … vekili, patent başvurusu sahibinin izni olmadan başvuru konusu buluşu kullanan kişinin patent başvurusu ve patent başvurusunun kapsamından haberdar edilmiş ise, korumanın başvurunun yayınlandığı tarihten önce de müvekkilinin faydalı model başvurusunun yazılı basında ilan edilmek suretiyle tüketici ve müşteriler ile üretim için gerekli teknik kapasiteye sahip bir kaç firmaya bildirildiğini, davacı tarafın haksız rekabet olduğu iddiasına dayanak gösterdiği vakıaların tamamının müvekkilinin yasal hakkını kullanmasından mütevellit işlem ve eylemleri kapsadığını savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalılardan Oluşur Grafik Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. vekili; müvekkili şirketin davalı …’in patent hakkını aldığı “Para Dönüşüm Gösterge Cetveli”nin bu kişiyle arasındaki sözleşme uyarınca basım ve üretim işini üstlendiğini; söz konusu ilanları müvekkili şirketin vermediğini, bu nedenle haksız rekabet iddiasının yerinde olmadığını, husumet yönünden davanın reddinin gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı …-… davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, hükme esas alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu ilanlar yüzünden davacı Roll Reklam A.Ş.’nin mesleki itibarının ve iktisadi menfaatlerinin haksız şekilde zarar görmesi ihtimali bulunduğu açık olduğu, davalının davacı üzerinde açtığı davalar yoluyla ciddi bir baskı ve ticari engellemeler sağladığı, sonuç olarak, davacı Roll Reklam A.Ş.’nin huzurdaki davayı açmakta hukuki menfaatinin bulunduğu; yargılama sırasında tazminat miktarının tespit ve tayini bakımından alınan ve Yargıtay denetimine uygun ve ayrıntılı olarak düzenlenen bilirkişi heyeti ek raporunda tazminat miktarının; davalılardan Ran Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. defter ve kayıtlarına üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme esas alınmak suretiyle davalı şirketin iki yıllık ortalama verilerine göre şirketin elde ettiği satış hasılatına göre davacının dava konusu satışlardan elde etmesi muhtemel kârın 4.199.97 TL olarak, davacı Roll Reklam Hizmetleri Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti. defter ve kayıtlarına ilişkin inceleme ve değerlendirme esas alınmak suretiyle davacı şirketin üç yıllık ortalama verilerine göre şirketin elde ettiği satış hasılatına göre davacının yoksun kaldığı karın da ….341.74 YTL olarak hesap edildiği, Mahkemece tazminatın belirlenmesinde önceki hesaplamanın esas alındığı gerekçesiyle davalılardan Oluşur A….ve …-… yönünden subut bulmayan davanın reddine, diğer davalılar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Kararı davalılardan Ran Ajans Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi ve … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1) Davanın açılış biçimi ve mahkemenin kabulüne göre dava mülga … 56 vd. maddeleri uyarınca haksız rekabetin tespiti, men’i ve tazminat talebine ilişkindir. Bu nedenle davaya bakma görevini mülga … 4. madde uyarınca ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce görülüp sonuçlandırılması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


Bozma neden ve şekline göre davalılar vekilinin temyiz itirazının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (…) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı … Hiz. Ltd. Şti. ve Muzaffer Gökçimene iadesine, ….02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir