“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.06.2012 tarih ve 2011/160-2012/147 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ruhsat başvurusunda bulunduğu “Ksynla 37,5 mg uzatılmış salımlı sert kapsül, Ksynla 75 mg uzatılmış salımlı sert kapsül, Ksynla 150 mg uzatılmış salımlı sert kapsül” ürünlerinin davalı adına tescilli TR 1997 00190 B numaralı incelemeli patente tecavüz etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, 551 sayılı KHK’nın 149/2 maddesinde öngörülen noter aracılığıyla görüş bildirme talebinin yapılmadığından dava şartının yerine getirilmediğini, anılan KHK’nın 84/2 ve 136/2 maddeleri uyarınca patent haklarına tecavüzün bulunmadığının davacı tarafından ispat edilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait ilaç içeriği ve üretim biçimi ile dava konusu patentin kapsamının farklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davacı tarafından Sağlık Bakanlığından kısaltılmış ruhsat başvuruları yapılan Ksynla 37.5 mg uzatılmış salimli sert kapsül, Ksynla 75 mg uzatılmış salimli sert kapsül, Ksynla 150 mg uzatılmış salimli sert kapsül ürünlerinin davalının 1997/00190 B sayılı patent belgesinden kaynaklanan haklara tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir