“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29…2010 tarih ve 2007/82-2010/240 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, piyasada ticari “fipronil” olarak tanınan N-Fenilpirazol ve türevleri, bunları ihtiva eden terkipler ile N-fenilpirazol türevlerinin haşerelere karşı kullanımı konulu patent sahibi olan müvekkilerinden Basf Argo B.V’nin sahibi bulunduğu buluşun birçok firma tarafından haksız olarak kullanıldığını, ana faaliyet konusu hayvan sağlığının korunması ile ilgili yöntemler olan diğer müvekkilinin “Frontline” markası altında Fipronil içerikli ve N-Fenilpirazol türevlerinden mamul ilacının özellikle evcil hayvanların tedavisinde kullanılan ve sektörde en çok bilinen, tanınmış marka olduğunu, davalılardan …nin, hakları müvekkiline ait fipronil ihtiva eden ürünleri Türkiye’ye ithal ettiğini ve diğer davalının da hakları müvekkiline ait olan bu ürünleri satarak pazarladığını, davalının prospektüsünde açıkça “Fipronil fenilpirazol grubuna ait bir akarisit maddedir” ibaresini kullanarak, müvekkilinin fikri haklarına tecavüz ettiğini ve davalıların bu tutumunun haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabet ve patente tecavüzün tespit, men ve ref’ine müvekkilinin uğradığı zararın şimdilik 6.000,00 TL’nın faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, 1995 yılına kadar Türkiye’de insan ve hayvan ilaçlarının patent koruması dışında bırakıldığını, koruması olmayan buluşların kullanılmasının haksız rekabet teşkil etmeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, İhtira Beratı Kanunu’nun …. maddesinde, “eczacılıkla ilgili bileşimlere ve her çeşit ilaçlara ve ilaç yapımlarına ve ikinci olarak mali ve bankacılıkla ilgili işlemlere dair müraacatlara belge verilmesinin uygun olmayacağı ve 767 Sayılı Türk Kodeksi Hakkındaki Kanunun 4. maddesinde kayıtlı tebabeti beşeriye ve hayvaniyede ilaç gibi müstamel bütün tıbbi nebatat ile basit veya mürekkep uzvi veya gayri uzvi maddeler, yani ilaçlar için berat verilmemesini herhangi bir kimyevi maddenin, ihtisal usulü için berat verilmiş olsa bile, bu kimyevi maddenin ilaç olduğu tespit edildiğinden, İhtira Beratı Kanunu’nun 36. maddesi mucibince, beratı veren makam tarafından iptal edilmesi gerekir” şeklinde hüküm mevcut olup davalı ürününün kutusundaki açıklamalarda ve prospektüsünde yazılı olduğu üzere, 8 haftalıktan büyük olan köpek yavrularında kullanıldığı, dolayısıyla davalı ürününün veteriner ilaçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu ürünün davacının patentinin 8 nolu isteminin kapsamında kalan fibronil isimli bileşiği kullanıyor olmasına rağmen davacı patentinin koruma kapsamının İhtira Beratı Kanunu’na göre belirlenecek olması ve veteriner ilaç ürünlerinin İhtira Beratı Kanunu’na göre belge verilemeyecek konular arasında sayılmasından dolayı, davalının ürünlerinin davacının patentine tecavüzlü olduğunun kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 18.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir