“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/10/2011 tarih ve 2010/207-2011/194 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirket adına tescil ettirilen “…” isimli faydalı modele konu buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterine sahip olmadığını, anılan modelin … sanayiinde “…” ismiyle yıllardır imal edilip satıldığını ileri sürerek, davalı şirket adına tescilli 2006/6837 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiş, karşı davanın ise reddini savunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, 21.06.2007 tarihinden itibaren TPE nezdinde müvekkili adına tescilli olan faydalı model belgesinin yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik vasıflarına sahip olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiş, karşı davasında ise davacının müvekkiline ait faydalı model belgesine konu ürününün aynısını üretip, ticaret alanına koyarak haksız kazanç elde ettiğini ileri sürerek, davacı- karşı davalı şirketin müvekkilinin faydalı model belgesinden doğan haklarına tecavüz fiillerinin durdurulmasını ve tecavüzün giderilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, hükümsüzlüğü talep olunan tescilli faydalı modelin sanayiye ve üç boyutlu ürüne uygulanabilir bulunduğu, dosyaya sunulan tüm belge ve patentlerin dava konusu faydalı model belgesinin başvuru tarihinden evvel yayımlanmış veya kamuya sunulmuş oldukları, dava konusu belgenin yenilik kriterine sahip bulunmadığı ve hükümsüzlüğünün gerektiği, hükümsüzlük kararının etkisini başvuru tarihine kadar geriye giderek göstereceğinden hukuken hüküm ifade etmeyen faydalı model belgesine tecavüzün de söz konusu olamayacağı, bu nedenle faydalı model belgesinden doğan haklara tecavüzün durdurulması ve giderilmesi istemlerinin de kabul olunamayacağı gerekçesiyle, asıl davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2006/6837 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüyle sicilden terkinine, karşı davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı- karşı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir