“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.10.2011 tarih ve 2009/296-2011/201 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin 1985 yılından sonraki süreçte beş ayrı buluş yaptığını, 2007 yılı içerisinde davalı şirketlerin yetkilisi … ile tanıştırıldığını, kendisine … başkanı unvanı verildiğini, müvekkilinin adı geçenle tanıştırılmadan evvel gerçekleştirmiş olduğu, X ışını radyasyonuna karşı yeni nesil koruyucu polimer bileşik ve gama ışını radyasyonuna karşı yeni nesil hibridpolimer bileşik isimli buluşların, müvekkili buluşçu olarak gösterilmek suretiyle davalı … tarafından, buluşlar bir hizmet ilişkisinde meydana getirilmemesine rağmen, gasp edilerek haksız çıkar sağlamak amacıyla, kötüniyetli bir şekilde patent başvurusuna konu edildiğini, diğer davalı … ‘nin de müvekkili buluşlarını kastederek, hibrid ısı maddesi hamurunun üretilmesi ve satılmasını iştigal mevzu olarak ticaret siciline tescil ettirerek müvekkili buluşlarını satmaya teşebbüs ettiğini ileri sürerek, davalılarca gaspı ve satışa arzı nedeniyle davalı … üzerinde olan patentlerin müvekkili adına değiştirilerek tesciline ve hükmün ilânına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu patent başvurularının davalı … tarafından yapıldığı, her iki başvuruda da buluşçu olarak davacının gösterildiği, başvurunun anılan davalı tarafından yapılması nedeniyle patent başvurusundan veya tescilinden doğan sınai hakların da davalı başvurucuya ati olacağı, dolayısıyla patent isteme hakkını gasp edebilecek tek kişinin davalı … olması nedeniyle husumetin yalnızca bu davalıya yöneltilmesinin gerekli ve yeterli olduğu, davalı … ‘nin de gasp eylemine katılımını gösterir her türlü şüpheden uzak bir kanıt bulunmadığı, anılan şirketin tescil edilen iştigal mevzuunun mücerret gaspa işaret etmediği, davacı …’ın her iki başvuruya konu buluşu, davalı şirket ile temasa geçmeden evvel 2006 yılı itibarı ile başvuruda tanımlandığı biçimde- vücuda getirdiği, hatta bunlarla ilgili … Üniversitesi…’ye başvurarak, onun aracılığıyla … Üniversitesi bünyesinde testlerini gerçekleştirdiği, bu sonuç ve duruma göre, her iki patent başvurusuna konu buluşlarla ilgili patent isteme hakkının buluşu yapan davacıya ait olduğu, davacının patent isteme hakkını devretmediği, davacı ile dava dışı … ve yetkilisi … arasında 29.03.2007 tarihinde ve … ile … arasında 27.04.2007 tarihinde yapılan sözleşmelerin de, davacı …’ın, davalılar ile tanışmadan evvel vücuda getirdiği buluşların devrini kapsamadığı, patent isteme hakkına sahip olan davacının, davalı … bünyesinde bu buluşlarını açıklamış, test edilmesine izin vermiş ve hatta kullanılmasına muvafakat etmiş olmasının, geleceğe yönelik olarak henüz tescilsiz olan patent isteme hakkının devri sonucunu doğuramayacağı, davalı başvurucu …nin davacının patent isteme hakkını gasp ettiği gerekçesiyle, davalı … yönünden davanın kabulü ile 2008/7693 sayılı patent tesciline konu başvuruda 551 sayılı KHK’nın 11 ve 12. maddeleri uyarınca patent isteme hakkının gerçek hak sahibi davacı …’a ait olduğunun tespitine, 551 sayılı KHK’nın 12/son maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren 3 aylık süre ile patentin verilmesi işlemlerinin ertelenmesine, 2008/2629 sayılı patent başvurusu, yargılama sırasında 21.07.21010 tarihinde sicile patent olarak tescil edilmesi sebebiyle, patent başvurusunun gaspı davasının patentin gaspı davasına dönüşmüş olması gözetilerek, 551 sayılı KHK’nın 13. maddesi uyarınca 2008/2629 sayılı patent isteme hakkının gerçek hak sahibi davacı …’a ait olduğunun tespiti ile 2008/2629 sayılı patentin davacı …’a devrine, davalılar TPE ve … . yönünden davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı …vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:


Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir