“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK


Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.09.2010 tarih ve 2009/92-2010/191 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı-birleşen davaların davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 07.05.2013 günü hazır bulunan davacı-birleşen davalarda davalı vekili Av. … ile davalı-birleşen davalarda davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkiline ait tasarım tescil belgesine ve incelemesiz patent belgesine konu gazlı ocaklarda kullanılan gaz açma kapama vanasının ayırtedilemeyecek kadar benzerinin davalı tarafından üretilerek piyasaya sunulduğunu, bu durumun müvekkilinin patent ve tasarımdan doğan haklarına zarar verdiğini ileri sürerek, patent hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tesbit ve men’ini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini talep etmiş, birleşen davalarda ise, davacı adına tescilli tasarım tescil belgesine ve incelemesiz paten belgesine konu ürünün yeni olmadığını, davacıdan önce Avrupa ülkelerinde kullanıldığını ileri sürerek, davacı adına tescilli 2005/4224 sayılı incelemesiz patent belgesi ve 2008/304 sayılı tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait 2008/304 sayılı tasarım tescil belgesine ve 2005/4224 sayılı incelemesiz patent belgesine konu gazlı ocaklar için açma-kapama vanasının davacıdan önce piyasaya sunulduğu ve ayrıca bu ürünün gazlı ocak içinde yer alması nedeniyle tüketici tarafından görünmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, birleşen davaların kabulü ile 2008/304 sayılı tasarım tescil belgesinin ve 2005/4224 sayılı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğüne, asıl dava yönünden ise, davalı şirketin davacıya ait tasarım tescil ve incelemesiz paten belgesine konu ürünlerin aynısını üretip piyasaya sunduğunun ispat edilemediği ve ayrıca davalının kendi markasının yazılı olduğu ürünleri satışa arzettiğinden, tüketicinin de markalı ürünleri karşılaştırmalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle, asıl davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı-birleşen davaların davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-birleşen davaların davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-birleşen davaların davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacı-birleşen davalarda davalıdan alınarak davalı-birleşen davalarda davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 55,75 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir