“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/11/2010 tarih ve 2009/164-2010/224 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı karşı davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen …/02/2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı Kaliteks Mak. Kont. Test Cihazları ve … vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 22.06.2009 tescil tarihli ‘Ambalaj Koli Basma Deney Makinesi’ başlıklı patentin sahibi olduğunu, anılan buluşun kolilerin sağlamlık deneyini yaptığını, ayrıca Türkiye’de ‘Uzun Çekme Boyuna Sahip Test Cihazı’ ve ‘Elektronik Oluklu Patlatma Test Cihazı’ adlı makineleri imal eden firma olduğunu, önceden müvekkili nezdinde çalışan davalı …’nun hali hazırda ortağı olduğu ve çalıştığı … numaralı davalı vasıtasıyla başta patente konu ürün olmak üzere diğer makinelerin taklidini yaparak piyasaya sunduğunu, anılan ürünleri durumu bilmesi gereken 1 numaralı davalının işyerinde bulundurduğunu, patent hakkına tecavüz ile haksız rekabette bulunduklarını, davalı …’nun 1999 yılından 2007 yılına kadar müvekkili nezdinde çalıştığını, hizmet akdi sona ermeden ‘www. kalitetestmakine. com’ ibareli alan adını aldığını, ayrıca anılan davalının şahsi firması … numaralı davalının müvekkilinin tescilli olan ‘Devotrans’ ibaresini adword olarak satın alarak google arama motoru üzerinden müvekkili adıyla yapılan tüm aramalarda müvekkilinin sitesinin de üstünde kendi adının çıkmasına sebebiyet verdiğini, bu şekilde marka hakkına da tecavüz ettiğini, ticari sırlarını kullandığını ileri sürerek, patentten … haklara tecavüz teşkil eden fiillerin tespitine, durdurulmasına, ürünlere ve bunların üretimine ilişkin araçlara el konulmasına, haksız rekabetin tespiti ile önlenip, yasaklanmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … ve Kalitest Mak. Kal. Test Cihazları(Cevat İrfanoğlu) vekili, Kalitest firmasının tüzel kişiliğinin olmadığını, bu şekilde dava açılamayacağını, piyasada yıllardır kullanılan tekniği davacının patent olarak tescil ettirdiğini, yenilik ve buluş kriterini içermediğini, arama motorunda ‘Kalitest’ ibaresi yazıldığında da davacının unvanı ‘Devotrans’ ibaresinin sayfasının başında yer aldığını, diğer iddiaların da dayanağının olmadığını savunarak, davanın reddini istemiş, karşı davasında da patentin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.


Diğer davalı vekili, müvekkilinin oluklu mukavva ve ambalaj imalatı yaptığını, makineleri diğer davalılardan satın aldığını, hukuka aykırı bir durumun olmadığını açıklayarak, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddialar, savunmalar, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı-karşı davalının incelemesiz patent hakkına tecavüz iddiasıyla ilgili davasını geri aldığı, karşı tarafın buna muvafakat etmediği, esastan incelendiği, davacı patentinin özellikle tescil belgesindeki referans kaynağı … ve Rus patentleri karşısında tekniğin bilinen durumunu aşmadığı, yenilik unsurunun bulunmadığı, baştan itibaren hükümsüz kılınmasının gerektiği, bu yönüyle patentten … hakka tecavüzün olmadığı, her ne kadar davacı 05.11.2010 tarihi itibariyle patentinin incelemeli patentte dönüştürmüş ise de bu durumun yargılamayı esastan çözmeye engel olmadığı, her davanın açıldığı tarihteki koşullara göre çözüleceği, davacının durumu baştan bildiği, ayrıca ek rapor ile patentin yeni olmadığının belirlenmesi sonrasında bu başvuruyu yaptığı, davranışının TMK’nun …. maddesiyle bağdaşmadığı, ayrıca davacı makineleri ile davalı makinelerinin benzer olmadığı, mevcut benzerliğin işlevsel yönden bulunduğu, zorunluluk teşkil ettiği, ayrıca kullanıcıların bilinçli kullanıcılar olacağı, makinelerin ayrımını yapabilecekleri haksız rekabetin de bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne, davalı adına tescilli patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamları dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


…-Asıl dava, tescil edilen incelemesiz patente tecavüz ile ticari sırlar kullanılarak davacıya ait olduğu ileri sürülen makinelerin taklit edilmek suretiyle piyasaya sunulması, markanın adword olarak satın alınması yoluyla arama motorundaki aramalarda avantaj sağlanması şeklinde meydana getirilen haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve hükmün ilanı ile diğer fer’i taleplerin karar altına alınması, karşı dava ise, davacı adına tescilli incelemesiz patentin yeni ve buluş basamağı içermediği iddiasına dayalı, hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir.


Yargılama sırasında asıl ve birleşen davanın konusunu teşkil eden incelemesiz patentin 05.11.2010 tarihi itibariyle incelemeli patent başvurusuna dönüştürüldüğü hususu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı-karşı davalı taraf 551 sayılı KHK’nin 60 ve devamı maddeleri uyarınca incelemesiz olarak verilen patentini incelemeli olarak verilmesi amacıyla dava dışı …’ye başvurmuştur. Anılan bu başvuru, incelemeli patent başvurusu hükmündedir. Başka bir deyişle, dava konusu incelemesiz patent artık incelemeli patent başvurusuna dönüşmüştür. Anılan başvurunun sonucu asıl ve birleşen davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır.

Bu durum karşısında, incelemesiz patentin incelemeli patent
başvurusu hükümlerine tabi olduğu ve birleşen dava ile asıl davanın incelemesiz patente ilişkin bölümünün sonucunu etkileyebileceği dikkate alınıp, bu başvurunun sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.


…-Ayrıca, davacı-karşı davalı vekili, asıl davada müvekkilinin marka olarak da kullandığı ‘Devotrans’ ibaresini karşı tarafın adword olarak satın alıp, arama motorunda kendi sitesinin ilk önce çıkmasına neden olacak şekilde kullandığını, bu şekilde haksız rekabette bulunduğunu da ileri sürmüştür. Ancak, mahkemece bu istemle ilgili olarak olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda da bu yönüyle bir inceleme gerçekleştirilmemiştir. O halde, davacı-karşı davalı vekilinin açıklanan haksız rekabet iddiasının incelenmeden hüküm kurulması da yanlış olmuş, kararın bu yönüyle de bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (…) ve (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-karşı davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılar … ve …’ndan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, ….02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir