“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.05.2011 tarih ve 2010/43-2011/120 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 1968 yılından bu yana “…” unvanını kullandığını, “…” markasının, müvekkili şirket adına, 1994 yılından beri tescilli olduğunu, müvekkili şirketin 41 yılı aşkın bir süredir büyük bir özveri ve özenle elde ettiği şöhretinden yararlanmak kastı ile hareket eden davalının, esas unsurunu “VİP” kelimesinin oluşturduğu “…” ibaresini tescil ettirmeye çalıştığını, müvekkili markasının, tanınmış bir marka olduğunu, Türk Patent Enstitüsü YİDK’nun kararında birbirine benzediği kabul edilen bu markaların karıştırılma ihtimali olduğunu, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin, farklı mal veya hizmetler alanında da olsa tescilinin mümkün olmadığını, davalıya ait başvurunun tescili halinde, davacı şirketin, yıllardır yoğun emek, zahmet ve para harcayarak tanınmışlık düzeyine ulaştırdığı markanın, davalının markası ile karıştırılmasına mahal verileceği, haksız rekabet ve iltibas yaratacağını, davalı markasının tescili neticesinde, davalı markanın sahibince yapılabilecek kötü hizmetin müvekkili markasının itibarını zedeleyeceğini ileri sürerek, TPE YİDK’nun 2009-M-6195 sayılı kararının iptali ile davalı marka tescil başvurusunun reddine ve tescil edilmişse markanın hükümsüzlüğü ile terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, iptali istenen YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulü ile TPE YİDK kararının iptaline, başvuru hükümden düştüğünden tescilli bir marka bulunmadığından hükümsüzlük konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir